HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL FINANSDEPARTEMENTET
Kristiania 13 Februar 1840.
Til
den kongelige norske Regjerings
Finants- Handels- og Told-Departement.
   Da Regjeringsindstillingen betræffende Oprettelsen af en Ar-
chivarpost ved Rigsarchivet først kom til Kundskab i den offi-
cielle Tidende No. 14, 25de f. M., og ubekjendt med at Indstilling
af Ansøgere skulde skee inden kortere Tid end sædvanlig, kan
Undertegnede først idag, anden Dag efter at Departementet alle-
rede har erklæret sig med Hensyn til de indleverede Ansøg-
ninger, tilstille hoslagte underdanigste Ansøgning om bemeldte
Post. Den er skreven igaar, men et Tilfælde inden Vedkom-
mendes Familie gjorde at Attesterne ikke kunde bilægges før nu.

   Skulde nu Det, jeg har havt at paaberaabe mig i Ansøgningen
d.V,b.1,s.252   som Motiver til at stille mig saa værdige Medansøgere ved Siden,
ikke findes tilstrækkeligt til at forandre noget ved Indstillingen,
men der dog endnu -- lovligen eller velvilligen -- være Adgang
for mig til enten blot at see mig nævnt som Ansøger eller yder-
ligere bemærket, da skeer herved min ærbødigste Anmodning om
at Saadant maa komme mig tilgode.
Ærbødigst
Henr. Wergeland

TIL FINANSDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE