HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL KONGEN

Kristiania 12 Februar 1840.
Henrik Arnold Wergeland,
Kandidat i Theologien og
Amanuensis ved Universi-
tetsbibliotheket, ansøger
Hans Majestæt Kongen om
naadigst at maatte vorde
udnævnt til Archivarius
ved det norske Rigsarchiv.
   I Archivariusposten ved Rigsarchivet er
saagodtsom den eneste Post ledig, der
nogenlunde falder Undertegnedes Ansæt-
telse som Amanuensis ved Universitets-
bibliotheket i Perspektivet. Det er idet-
mindste ikke i Rækken af Embeder let at
opdage nogen, der tilbyder mere med
Bibliotheksforretningerne eensartede Be-
skjæftigelser, eller som kræver mere denne punktlige Orden,
dette daglige uafbrudte Tilsyn, som en Ansættelse paa et Biblio-
thek som Universitetets gjør nødvendigt og næsten mechanisk
tilvant. Siden denne min Ansættelse i Foraaret 1836 har mine
Foresattes Attester til forskjellige Tider tillagt mig disse og andre,
hos en Archivar heller ikke overflødige, fordeelagtige Egenskaber;
og i Tillid til disse, og om jeg tør forudsætte Kjendskab hos Deres
Majestæts Regjering til mine udgivne historiske Arbeider, som
saaledes faae attestere sig selv, er det Undertegnede ansøger
underdanigst Deres Majestæt om naadigst at maatte vorde an-
betroet den ledige Archivarpost ved det norske Rigsarchiv.

   Hædret af Deres Majestæt med en temporær naadigst Under-
støttelse til at arbeide for Oplysningen, har jeg især troet at op-
fylde dette Hverv ved at gjøre de historiske Indsigter, jeg maatte
besidde, frugtbare. Efter tilforn at have udgivet, foruden en
kortfattet universalhistorisk Oversigt, en ræsonneret Norges Hi-
storie og et Udtog af denne, har et særdeles omfattende Fore-
tagende, Udarbeidelsen af Forelæsninger over Kulturhistorien,
sysselsat mig siden hiin Deres Majestæts Understøttelse naadigst
blev mig tildeel, og jeg er kun bleven forhindret fra Publika-
tionen deraf ved Udarbeidelsen af et andet vidtløftigt Værk, "den
d.V,b.1,s.251   norske Konstitutions Historie", hvis Nytte tiltrak mig, og som
fordrer Udsættelsen af hiint i nogen Tid.
   Jeg omtaler dette, fordi Historien synes at være Archivarens
Fag -- en Archivarpost en af de faae Belønninger, en Stat har
specielt at yde historiske Arbeider. Der ligger en Opfordring til
at blive en Historiker i Archivarens Beskjæftigelser; og jeg troer
at have lagt for Dagen, at den ikke skulde mangle at blive for-
staaet. Den ene Side af mit literære Liv hælder decideret mod
denne Videnskab; derfor vil Ingen, og mindst enhver værdig
Medansøger, finde det paafaldende, om jeg vover dette Forsøg
paa at hævde en Livsudvej for en afgjort Aandsretning, idet jeg
underdanigst ansøger Deres Majestæt om den eneste Post inden
Staten, der baade tilbyder et Yndlingsstudium Materialier og Op-
muntring, og pligtmæssig Opførsel i en beslægtet underordnet
Stilling Belønning. Og denne eneste Post er Archivarens ved
Rigsarchivet, hvorom Undertegnede, i Henhold til hoslagte Vidnes-
byrd fra min Foresatte, med Appel til mine Arbeider inden Histo-
riens og navnlig Fædrelandets Histories Omraade og med Fortrøst-
ning til Deres Majestæts retvise Naade underdanigst vover at ansøge.

Underdanigst
Henrik Arnold Wergeland.

TIL FINANSDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE