HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL J. RICHARD KROGNESS
Christiania, 1 Aug. 1839.
Kjære Ven!
   Saa beskjæftiget som jeg er, nemlig med Udarbeidelsen af en
almindelig Kulturhistorie, der koster Læsning af meget, og Tænk-
ning, samt af hvad Du vil see af Indlagte, der anbefales paa det
Bedste, maa Du ikke forundre Dig over at jeg benytter Univer-
sitetsbibliothekets Tid i en Stund, der er tilovers, og Lapper
saaledes som de her haves vedhaanden
[ -- ]
Sivertson har for
9 Spd. maanedlig alt i Huset paa en Løkke ved Galgeberg hos
Kjøbmand Voxen, i hvilket afsondrede Logis han arbeider paa
Constitutionshistorien og paa et udvidet Religionstoleranceforslag,
som skal frem paa Thinget, alt efter de Ideer der findes i "Hart-
korn" i Morgenbladet, hvilket Sivertson har skrevet.

   Fra Bang har jeg modtaget et bebreidende Brev for Pengene
fra Kongen, som jeg ei vil besvare -- vidste han hvad jeg ar-
beider og vil arbeide for dem!

   Og nu levvel, gode Ven, og skriv snart til Din
Henr. Wergeland.

d.V,b.1,s.228      P. S. 9de Juli var min Kones Geburtsdag; da havde jeg Bal --
3 Musikanter. Dog herom har jeg meldt Dig. Du seer heraf
hvad stille Leben jeg fører, naar saadant gjør Epoche.

TIL LUDVIG C. M. AUBERT
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE