HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL JACOB MEYER
Christiania 28 Juni 1839.
   Det er mig meget ubehageligt at maatte genere Dem saa ofte,
Herr Grosserer, med det Grønlieanliggende; men da Sagen, saa
ubetydelig den maa være i Deres Øine, dog er intet mindre end
et Velfærdsanliggende for mig, saa nødes jeg, imod min Vilje,
til atter at meddele mig i denne Henseende.

   Sagen er, at jeg ikke kan faae solgt min Obligation paa Grøn-
lien for forhen omtalte Bankheftelse; og dette er mig af Vigtighed
netop nu, da jeg skal betale ikke alene 100 Sp. til Norges Bank,
men ogsaa en heel Deel Smaagjæld.

   Min Anmodning er derfor, om De enten vil befrie Grønlien
fra Heftelsen ved at klarere Banken, eller kjøbe Obligationen
stor 230 Sp. med maanedlig Afdrag 10 Sp. hver første Dag i Maa-
neden, uden Renter, for 200 Sp. Der er Pant i Ejendom og Bo-
have, hvilket sidste jeg har overtydet mig om ikke er saa ringe.
Af disse to Arrangements foretrækker jeg, formedelst Tidens
Piinagtighed, det Sidste. S. u.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL J. RICHARD KROGNESS
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE