HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL KIRKEDEPARTEMENTET
Grønlien ved Opslo 4de Martz 1839.
Til
Den Kongelige norske Regjerings
Departement for Kirke og Underviisnings-Væsenet.
   Efter Forlydende skal Undertegnede forbigaaes ved Indstillingen
til Nannestad. Det er en Uretfærdighed, som bør forebygges,
om den kan, ogsaa for Kirkedepartementets høitagtede Chefs
Skyld, om hvis retfærdige Vilje der ingen Tvivl kan næres. Om
jeg, under Følelsen heraf, vover at sige dette, gaaer jeg dog i
det Upassende ikke saa vidt som Departementets Expeditions-
sekretær er gaaen mod mig, da jeg i dette Supplicationsanlig-
gende personligen henvendte mig til denne Embedsmand i hans
d.V,b.1,s.224   Kontor forat anmode ham om at undersøge en mig betræffende
Sag før han lod den influere til min Skade. Jeg stødte der paa
en Stemning imod mig, hvoraf jeg kun kunde slutte mig til nye
Tilsidesættelser; og da han endog tillod sig med en Haan, hvis
Grusomhed jeg følte, at sige: "Jeg seer, det er Geniet, som
trykker Dem", lukkede jeg Døren efter mig med Opgivelsen af
ethvert andet Haab, end det som Tilliden til Departementschefens
erkjendte Retfærdighed indgav mig.
   Det er denne, jeg nu anraaber. Dens Anstrengelse er bleven
nødvendigere siden et nyt Uheld, mit Navns Indblanden i en
Sag, der har paadraget en vagthavende Officeer Straf, giver min
Tilsidesættelse, der in casu er Tegnet paa Udelukkelse fra al
geistlig Befordring, et Skin af Retmæssighed. Men de retlige
Oplysninger, som ere indhentede, ville lade dette forsvinde. De
indeholde saameget til min Retfærdiggjørelse, at jeg har ladet
H. Hbhed Statssekretær Due tilstille en Udskrivt deraf til Brug,
hvor det var hurtigst fornødent, nemlig hos Hs. Majestæt Kongen,
hvorefter jeg havde og har til Hensigt ærbødigst at oversende
samme til det kgl. Kirkedepartement. Dette maa kunne skee
inden de allerførste Dage, hvorfor jeg herved lige ærbødigst an-
holder om, at endelig Indstilling til omnævnte Kapellani først
maa skee efter at det er bleven mig muligt at oversende Ud-
skrivten.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL LORENTZ MEYER
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE