HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL COLLEGIUM ACADEMICUM
Kristiania 27de Januar 1837.
Til
det høje Collegium academicum.
   Siden for Juni Maaned f. A. har Undertegnede intet erholdt
for den mig ved Collegiets erkjendtligt paaskjønnede Godhed
midlertidigen overdragne og hidindtil af mig varetagne Post som
2den Amanuensis ved Universitetsbibliotheket. I Haabet om, om-
trent ved denne Tid at ville kunne erholde paa eengang udbetalt
det Hele, eller saa meget deraf som Universitetets øvrige For-
hold maatte tillade, har jeg maattet gjøre Gjeld til mine Nødven-
digheders Bestridelse. Idet jeg derfor herved ærbødigst andrager
for det høje Collegium academicum om at det for sidste Halvaar
i forløbne Aar samt for denne Maaned i indeværende mig Til-
d.V,b.1,s.205   kommende maa blive mig anviist, maa dog Underretningen nys-
oven om hvorledes jeg hidtil har hjulpet mig ikke saaledes for-
staaes, at jeg ikke beredvilligen skulde underordne mit Krav
hvilkesomhelst andre.
Ærbødigst
Henrik Wergeland.

TIL SELSKABET FOR CHRISTIANIA BYES VEL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE