HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL COLLEGIUM ACADEMICUM
Kristiania 26de Mai 1836.
   Da den Tid af tre Maaneder, som det høje Collegium acade-
micum har ansat for Undertegnede som 2den Amanuensis ved
Universitetsbibliotheket, med denne Maaned er forløben, og Un-
dertegnede ønsker at vedblive i benævnte Function, andrages
om at extenderet Beskikkelse dertil af Collegiet maa vorde ud-
færdiget. Et Vidnesbyrd fra Hrr. Overbibliothekaren om hvorledes
Undertegnede hidtil har røgtet sit Hverv hosfølger. --

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL COLLEGIUM ACADEMICUM
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE