HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL S. A. W. SØRENSSEN M. FL.
Bededag 29de April 1836.
   Paa Opfordring fra Undertegnede til at danne en Forening til
at overveje og udføre de præliminære Forholdsregler betræffende
et Nationalmonuments Oprettelse ved Eidsvoll Jernværk, sammen-
traadte 27de sidstl. følgende Medborgere:
      Sognepræst Hesselberg -- Statsrevisor Stabel -- Assessor
      Bjerregaard -- Advokat Randklew -- Lector Schweigaard --
      Fuldmægtig Adolf Stabel -- Ingeniørcapitain Aubert -- Ar-
      tillerilieutn: Holst -- Kjøbmændene Jacob Juul og Schreiner --
      Landskabsmaler Flintoe og Depotforvalter Gløersen --
Hver for sig personlig egnet til at være Sagen nyttig i dens Ud-
førelse og ikke anderledes forholdende sig til den og den hele
Forening end Tænderne i et Hjul. Ça ira!

   Man blev snart enig i, at Sagens uomtvivlelige Interesse og
Vigtighed i og uden Fædrelandet ikke alene fordrede energiske
Beslutninger, men al den Planmæssighed i sit første Anlæg og
al den Authoritet, som norske Borgere kunne give den. Man
var ikke i Tvivl om hvor denne var at søge. Det blev da be-
sluttet, at et Møde igjen skulde holdes den 29de, Bededagsaften
d.V,b.1,s.202   Kl. 6 i et dertil afgivet Lokale i Søren Hansens Gaard nederst
i Grændsen, hvor Planer skulde fremlægges, og hvor ovennævnte
her tilstilede ærede Medborgere skulde anmodes om at ville hædre
Forsamlingen og gavne Sagen med sin Nærværelse.
   Denne ærbødige Anmodning skeer da herved til Mhrr. Herr
            Højesteretsadvokat Sørenssen,
            Højesteretsadvokat Hjelm,
            Sognepræst Riddervold,
            Grosserer Jensen,
            Rector Holmbo,
            Gaardejer Haagenstad,
            Byfoged Christensen og
            Kirkesanger Ueland
om de til bemeldte Tid og Sted ville skjænke Forsamlingen sin
Nærværelse. Svar herom bedes paategnet.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL COLLEGIUM ACADEMICUM
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE