HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL KONGEN
Christiania 20de Februar 1836.
Henrik Arnold Wergeland,
Candidatus theologiæ, an-
søger underdanigst Hans
Majestæt Kongen om naa-
digst at maatte vorde ud-
nævnt til residerende Ca-
pellan til Ullensager Præ-
stegjeld i Agershuus Bispe-
dømme.
   Det er atter med Paaberaabelse af mit
langvarige, nu snart syvaarige, Candidatur
og dets Anvendelse dels til at uddanne
mig til Geistlig og senere til et nyt, den
Geistlige gavnligt Studium, nemlig det me-
decinske, samt af det juridiske Facultets
Deduction for min legale Adkomst til geist-
lig Ansættelse, at jeg herved underdanigst
ansøger Deres Majestæts Naade om en saadan i det ledigvæ-
rende residerende Capellanie til Ullensagers Præstegjeld under
Agershuus Bispedømme.

   Idet jeg saaledes underdanigst henholder mig til dette og hvad
videre jeg, mig til Fordeel, har anført i foregaaende Ansøgninger,
d.V,b.1,s.196   har jeg troet ogsaa at burde bilægge en Erklæring fra min be-
falede Sagfører, som godtgjør, at den Sag, der forhen har ladet
Deres Majestæts Regjering være af den Formening, at deri først
maatte hændes endelig Dom med Mortification -- ved Under-
retten erholdt -- af Modpartens Paastand, før den vilde be-
qvemme sig til at indstille mig til naadigst Ansættelse, er af en
saa langvarig Beskaffenhed, at jeg skal siges at lide ikke for min
egen Skyld, idet jeg forgjæves ogsaa har tilbudt Acqviesceren,
men for en tvungen Sags ejendommelige vidtløftige Natur, om
mine Adkomster som Supplicant fremdeles suspenderes. Efter
denne Oplysning tør jeg da haabe Forandring i Deres Majestæts
Regjerings hidtil havte Anskuelse, og at jeg ikke længer skal lide
under Anticipationen af en Straf, hvis Haardhed sees deraf, at
den ikke gaaer ud paa noget mindre, end, uden Hensyn til nogen
Dom, at sløife et Livs Anvendelse og Anstrengelser.
   Forsaavidt Deres Majestæts Regjering eller vedkommende De-
partementschef har kunnet være i Uvished om Fortolkningen af
Udtrykket "spreta juvenili levitate" i mit testimonium: da ville
underdanigst bilagte Skrivelse fra den theologiske Professor samt
to Attester fra mine nuværende Foresatte, i Forbindelse med
hinanden, formeentlig afgive en saadan Fortolkning derover, at
kun de særegne fordeelagtige Udtryk om mig i Testimoniet blive
tilbage at fæste Opmærksomheden ved. Videre Fortolkning staaer
det desuden vedkommende Departement aabent at indhente hos
Collegium academicum eller det theologiske Facultet.

   Det Embede, jeg her underdanigst ansøger om, har været er-
holdt af yngre Candidat, ihvorvel med bedre Charakteer. Men
denne Mangel tør maaskee ventes opvejet af de Garantier for
praktisk Duelighed, som jeg kan opstille i min Examen practicum,
i Attesten om at jeg i længere Tid har været beskjeftiget med
geistlige Forretninger, og som endelig jeg ikke feiler ved at sige
at den offentlige Mening tillægger mig den. At jeg siden, mis-
tvivlende om at dette skulde komme mig tilgode, med Opoffrelse
har givet mig ind paa et nyt og langvarigt Studium, reducerende
en Candidat, hvis Jevnaldrende og yngre Colleger forlængst ere
ansatte, atter til Student, kan ikke andet end vidne mig til For-
deel, saameget mere som jeg under disse aftvungne Anstrengelser
har vundet Vidnesbyrd om mine Læreres Bifald. Disse ere vel
ikke afæskede til nærværende Øjemed, men til at bilægges en
d.V,b.1,s.197   Ansøgning om en Lærerpost ved denne Byes Borgerskole, hvortil
jeg var imellem de Indstillede -- noget, som formentlig godtgjør,
at der i sædelig Henseende --
jam spreta levitate -- intet er
paa mig at udsætte. I Forbindelse med disse Anførsler turde
det ogsaa være anmærkningsværd, at en anseet Lærer ved et
fremmed Universitet -- Professor Schouw ved Kjøbenhavns --
har nylig i en Afhandling søgt at gjøre den Anskuelse gjældende,
at man bør tage mere Hensyn til den Anvendelse af sin Tid og
senere Udvikling, en Candidat lægger for Dagen, end til den
blotte Charakteer.
   Der er vel for Nærværende flere geistlige Poster ledige, hvortil
jeg har troet underdanigst at kunne melde mig som Ansøger, end
Ullensagers residerende Capellanie; men ingen af dem synes at
tilbyde saa beqvem Anledning som dette til at realisere Ideen
af Oprettelsen af et Skolelærerseminarium, som, naar det var
kommet til nogen Grad af Fuldkommenhed, fra at være en privat
Indretning kunde extraderes det Offentlige, og saaledes bidrage
til at opfylde baade Deres Majestæts yttrede velgjørende Omhu
for Oplysningsværket og Lovens Bydende.

   Ogsaa i en saadan Hensigt er det da, at jeg underdanigst an-
søger Deres Majestæt om naadigst at maatte vorde beskikket til
residerende Capellan til Ullensagers Præstegjeld.

Underdanigst
Henrik Arnold Wergeland,
Candidatus theologiæ.

TIL KONGEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE