HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL CARL F. RIDDERSTAD
Christiania, 9de Nov. 1834.
Trofaste Ven -- Broder Ridderstad!
   Min Tilstaaelse om at indgaae som Medredactør af Kalenderen
maa Du for en Maaned siden have faaet. Jeg skrev deri, at jeg
stod paa Indreisen til Christiania for at paabegynde det mede-
cinske Studium -- et langt Rum, men i hvis Perspectiv staaer
Uafhængighed af Magt og Naade. Jeg havde ei været her længe,
før jeg hos de to poetiske Forfattere, jeg ansaae
[dueligst?]

nemlig Bjerregaard og Urdsongis, søgte Bistand; men mager blev
den. Bjerregaard har ganske holdt op at skrive, og mellem sine
Acter (han er Stiftsoverretsassessor) var han ei at bevæge til at
skrive den Literaturafhandling, Du saameget attraaer. Jeg kunde
vel befatte mig med en Deel af vor Literatur; men jeg venter
Du indseer, at den poetiske Deel ei lod sig afhandle af mig, og
da vilde mit Arbeide ei blive noget Helt og mangle noget --
uundværligt. Af øvrige Bidrag har jeg kun hidtil faaet hvad Du
d.V,b.1,s.182   seer herindlagt. Mit nye Studium har saa aldeles optaget min
Tid, at jeg selv intet nu leverer med denne Sendelse. Jeg har
maattet afbryde et Poem, som jeg begyndte paa Eidsvoll og em-
nede Kalenderen. Imidlertid har Du selv antydet, at Kalenderen,
i overhængende Brist paa norske Bidrag, kunde optage enkelte
af mine forhen udgivne, og foreslaaer jeg da "Spaniolen" og "til
Norges Flag"; til hvilken en svensk Baron Roxendorff, god Musi-
kus, nu sætter Musik. Den skal nemlig afsynges ved en Fest
"til Forfædrenes Minde", som paa Thorsdag (Dagen for Slaget
ved Graaholmen) skal, efter min Anstiftelse, feires i Studentersam-
fundet. Salen draperes med norske Flag -- Rigsvaabenet straaler
i Hallens Ende -- Tale holdes af mig -- Artillerimusiken led-
sager Nationalsangene -- Repræsentanten Advocat Hjelm ud-
bringer Minniskaalen i et gammelt Drikkehorn eller en Sølv-
pocal osv. Af medfølgende Tale seer Du, at jeg lod samme Fest
(for at give Nationalaanden, den nikkende, et Stød i Siden) feire
i Eidsvoll.
   Titelen paa Kalenderen? Den har ikke behaget. Men nu
Hovedet i Blød! "Fostbrødrene?" "Bifrost?" "Gjallarhornet?"

   Vælg! find op! Bjerregaard er enig med mig i at "Svea och
(og) Nore (Nora) ikke duger, og endnu mindre noget der tyder
paa Scandinavien. Politiken har endnu ikke høinet sig til at
kalde Aandernes Forening sit Endemaal. Det Navn er derfor
forhadt. Du vil finde et der ikke støder, fast det må blive
mindre betydningsfuldt. Meld mig det saa, og jeg skal svare
"genast, genast."

   Jeg er villig til at levere et Sørgespil "Hinduen" 4 Ark trykt
stort -- som mit Bidrag til Kalenderen. Gaaer det an? Under
Alt -- bliver det Alvor, skal jeg ogsaa tage den ophængte Harpe
ned for Alvor.

   Klokken er 9 Mandag Morgen -- Prosectoren kommer -- Po-
sten gaaer.

Din
Henr. Wergeland.

d.V,b.1,s.183   TIL KONGEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE