HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL JOHAN DAHL
Eidsvold Pgd. 24 Febr. 1834.
S. T.
Herr Boghandler Dahl.
   Jeg beder undskylde at jeg ei i Markedet afgjorde min Debet
for Pennymagazinerne. De vil imidlertid hos Boghandler Hoppe,
erholde Deres Tilkommende for de modtagne 18 Hefter saafremt
De vil uleilige Dem med at forevise ham disse Linier.

   Der blev spillet mig et slemt Puds ved Standsningen af Hjelms
Maanedsskrift. Jeg havde nemlig den Accord med Advocat Hjelm,
at han istedetfor Honorar skulde levere mig nogle 100 særskilte
Aftryk af en længere Afhandling betræffende vort Sprog m. m.
som tildeels skulde vorde optagen i først udkommende Hefte af
Maanedsskrivtet. Paa et Brev desbetræffende fra engang ifjor-
høstes af har jeg formodentlig formedelst Hjelms Sygdom intet
Svar erholdt. Jeg tillader mig derfor at henvende mig til Dem,
Herr Dahl, med Spørgsmaal om De har Lyst til at lade Afhand-
lingen trykke saaledes at vi dele Oplaget, og at jeg renoncerer
paa min Ret at see den i først udkommende Hefte af Maa-
nedsskrivtet. Et Par Ord paa Omslaget kunde give Opus-
culet den Anbefaling at det var emnet og antaget til Op-
tagelse deri.

   Thierrys ypperlige Værk "histoire de la conquete de l'angleterre
par les normands" 2den Udgave i 4 Bind 8vo skulde jeg have
Lyst til paa billige Betingelser at oversætte. Da denne Historie
vedrører meget den norske og danske, turde det hende at man
fik tilstrækkelig Subscription her og i Danmark. Vil De vove?
Publiceer da. Det var dog neppe værd at befatte sig med andet
end den egentlige Erobring, undladende hvad der ei staaer i
nogen Forbindelse med Nordens Historie. Verket har charmeret
mig. Msr. Latham gjorde mig opmærksom derpaa.

Ærb.
Henr. Wergeland.

TIL CARL F. RIDDERSTAD
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE