HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL KONGEN
[Eidsvoll februar 1834.]
Naadigste Konge.
Henrik Arnold Wergeland,
Candidatus theologiæ, an-
søger underdanigst Hans
Majestæt Kongen om naa-
digst at maatte vorde ud-
nævnt til Sognepræst til
Alten-Talvig i Finmarkens
Amt: eller og, om dette
ikke maatte finde naadigst
Behag, til Katechet ved
Tønsberg Kirke.
   Alten-Talvigs Sognekald har, omend-
skjøndt det vel hører imellem Finmarkens
betydeligste, dog været theologiske Can-
didater tildelt, endog uden at de have
været forud i Besiddelse af det praktiske
Kjendskab til egentlige geistlige Forret-
ninger, som nærværende underdanige An-
søger alt siden 1829, efter forhen bilagte
Attest, ikke har undladt at erhverve.

   Dette, i Forbindelse med at jeg troer at kunne sige, at jeg i
en Række af Almuskrivter har lagt for Dagen den Nidkjærhed
for Almu-Oplysning, som Circulæren af 11te Julii f. A. fra Deres
Majestæts Departement for Kirke- og Underviisnings-Væsenet
tilsiger fortrinlig Adgang til Befordring, og som vel især udfordres
i hine Egne, giver mig Haab om, at Deres Majestæt naadigst
vil ansee, at jeg underdanigst ansøger om der at anvises en
Virkekreds. En saadan er aaben i det ledigværende Alten-Tal-
vigs Sognekald; og det er ikke en skuffende Følelse, men Be-
vidstheden af et arbeidslystent, maaskee endog for de en fin-
marksk Præst paahvilende Besværligheder enthusiastiskt Sind,
som siger mig, at jeg ret i en saadan Stilling vilde kunne vorde
Guds Sag og Landsfaderens Hensigter til Nytte. Det forekommer
mig, at i Anbetroelsen af et saadant Embede ligger fordobblede,
næsten apostoliske Opfordringer til geistligt Gavnvirke; og at jeg
kun paa egedesk og stockflethsk Maade skulde kunne takke for
en saadan Naade.

   De Documenter, som godtgjøre min Adkomst dertil, saavidt
den strækker, ere, siden en foregaaende Ansøgning om Næs-
oddens Kald, i Regjeringens Værge. De bestaae af en Daabs-
d.V,b.1,s.162   attest, hvorefter jeg ifjor erholdt Ansøgningsalderen -- af en
Attest fra de theologiske Professorer om at jeg med Orden og
Flid frequenterede deres Forelæsninger -- af et testimonium
publicum, der beskriver, at jeg, med laudabilis til examen artium,
Januar 1826, og senere med haud illaudabilis til examen philoso-
phicum, i Mai 1829 absolverede den theoretiske theologiske Em-
bedsexamen med haud illaudabilis -- af en Attest fra min Fader,
Sognepræst til Eidsvold, at jeg siden da praktisk under ham har
uddannet mig som Geistlig -- af en Erklæring fra min Sagfører i
beneficeret Sag med Procurator Praëm, der viser, at denne ikke
af mig anlagte Sag ingen paa mit gode Navn skadelig Indflydelse
legaliter vil kunne have -- og endelig af et testimonium for at
jeg i Junii f: A. absolverede den theologiske Examens praktiske
Prøver med laudabilis. Jeg har hertil kun at føje, at jeg, siden
Indleveringen af den Ansøgning hvormed disse Bilag fulgte, ei
har undladt at fortsætte den deri berørte Virksomhed for Reli-
gions- og anden Kundskabs Udbredelse, idet senere tvende
dertil sigtende Skrivter, hvoraf det ene en geistlig Tale, ere ud-
givne; ligesom jeg og i dette Præstegjeld har oprettet en Søn-
dagsskole, hvori en Skoleholder, der betales, og jeg gratis har
givet og giver Underviisning.
   Men saadant Virke er for lidet til at gjøre Fyldest for sit Liv;
og al Kraft quæles og fordærves om dens Baner ikke aabnes --
ja, for at faae Noget at bestille og udtømme sig paa, nedkalder
den heller fiendtlige Skjebner. Men disse i hiin Proces væbne
sig netop med Trudselen om at sætte mig i Uvirksomhed, at
suspendere mine bedste Aar, at indskrænke mig til en blot pri-
vat Virksomhed, der er for snever.

   Jeg tyer derfor til min Konges Naade; og denne vil ikke være
andet end forskjønnet Retfærd, om den bliver mig til Deel saa-
ledes, at private, uafgjorte Forhold ikke formindske hvad Ad-
komst jeg som Ansøger ellers maatte have.

   I dette Haab vover jeg ogsaa, saafremt det ikke maatte vinde
Deres Majestæts naadigste Bifald at anbetroe mig Alten-Talvigs
Sognekald, lige underdanigst herved at ansøge om da naadigst
at maatte vorde udnævnt til Katechet ved Tønsbergs Kirke, med
hvilket Embede en Lærerpost ved denne Byes Skole er forbunden.

Underdanigst
Henrik Arnold Wergeland.

d.V,b.1,s.163   TIL JOHAN DAHL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE