HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL P. J. HOPPE
Torsdag Qvel.
[Eidsvoll vinteren 1833 -- 34.]

   Hermed Mscpt. Her finder jeg, som indlagt er, -- gode
Hr. Hoppe -- en Plan med 16 paa, samt skrev Vikingens Red.
til mig forleden at han i Thjem havde (efter trykte Planer) 40 --
50. En Cholerabarbeer deroppe Dr. Sissener, som fik med sig
didop i det hohe Nord en Pakke Planer har skrevet hjem til sin
Mama her i Bygden at han vilde have flere. Nu i Guds Navn
lad ham faae! (De bør trykke endeel efter forrige) Spendeer et
galant Brev paa stort Post franc. til ham, og jeg skal love Per-
d.V,b.1,s.157   sonen gjør sit Bedste (hils ogsaa fra mig), og kjøber atpaa sine
Doctorbøger hos Dem. Vil De have Uleiligheden med indlagte
Avertissement. Jeg skulde have 2 Geografier og do Gramma-
tikker til. Jeg skulde maaskee tage 12 til af hver; dog med
Betingelse, at, om jeg ei blev af med dem, saa kunde de gjen-
leveres in statu quo de modtoges. Hver Søndageftmdd. nemlig

lærer jeg en 15 confirmerte Bondegutter lidt deraf. De sluge
Viisdommen med stor Begjærlighed de vakkre Folk. Af "Hakonar-
maal" burde jeg have havt en Stump inde med i Historien;
men jeg havde ingen Text. Gid jeg endnu havde den!
   Her vil jeg ridse Dem en Slæde jeg har ladet gjøre -- en
Slædecorvette "Pilen" med 2 nydelige Metalsvingbasser, Halvdæk
til at stikke Fødderne i, Kahyt bag til Pibe, Vad- og Mad-sæk
m. fl. Beqvemmeligheder . . Dog tør jeg ikke komme til Byen
med den --

Deres
Henr. W --

TIL CARL F. RIDDERSTAD
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE