HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL JOHAN JOHANSSON OG G. SCHEUTZ
Eidsvold 10 Octbr. 33.
Høistærede Herrer, Herr Johanson og Herr G. Scheutz.
   Jeg tillader mig i Tillid til Deres Godhed at anbefale til Ind-
rykkelse i Deres Blad Indlagte. De vil ikke negte en angreben
Mand Forsvar. Men -- paanær Sangen, som i Tilfælde af Op-
tagelse, maatte beholde sit Sprog -- maaske det skulde over-
sættes -- Rimeligviis; men hvorledes bærer jeg mig da ad? Saa-
fremt Redactionen ikke velvillig paatager sig det, saa har jeg
Haab om at maaskee Hr. Ridderstad eller Lektor Grafström
eller Mag. Mellin, om man henvendte sig til en af dem, vilde
gjøre det. Dog -- De finder vel paa et Raad, om De kuns ville
optage Tilsvaret. I saa Tilfælde ønskede jeg Underretning derom --
hvilket altid kan skee frit gjennem d. norske Protocollist ved
Statssecretariatets Afdeling i Stholm O. P. Wiiger. Jeg har
d.V,b.1,s.154   stundom den Vei sendt nogle Smaasager til høitagtede svenske
Venner, og saaledes ogsaa til Dem, ærede Herrer; men er uvi-
dende om de ere komne til Adressen. Forbindelsen var dog
ad den Vei let at holde aaben. Under Couvert til Generalmajor
Birch (Agershuus) kommer alt mig tilhænde. Tillader mig at vente
derigjennem om en Tid et No. af Argus! -- Jeg sender hermed
tillige 2 No. af et Blad, som udgives af et ungt Talent, en Bonde-
søn Sigurdson fra Lomb. Hans er Qvadet til Kronprindsen -- min
Recensionen af Lassens Historie, et Verk, der fortjente noget
Vidtløftigere og Bedre.
Forbindligst
Henr. Wergeland.

   Af udmærkede Bønder paa dette Thing havde vi: Neergaard
(fra Romsdals Amt) Foutgal (Christians A.) Tønsager (Agers-
huus -- fra Eidsvold), Ueland (fra Stavangers) Haagenstad
(Cstians), Selboe (for Agershuus). -- Maribo har uigjenkaldelig
tabt Folkets Godtykke ved sin uendelige Debatsyge og heftige
Angreb paa Odelsthingets Ret til at omtale Statsraadernes Færd
misbilligende uden at bestemme sig til Action. Det er beun-
dringsværdige Fremskridt Bønderne gjøre i Oplysning. Velstand
tiltager ogsaa. Jeg har isinde ved en gratis Afhandling at gjøre
dem opmærksomme paa at Loven tillader dem at
af gjøre
sine
Trætter ved Voldgivtsmænd -- Noget der ei er i Brug af Uvidenhed.

TIL JENS CHR. BERG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE