HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL CARL F. RIDDERSTAD
Eidsvold, 17 Juli 1833.
   Kjære Ven! Jeg veed intet om Du ivaar fik en Sending af
nogle Smaasager fra mig, indeholdende "Spaniolen," et Digt. Jeg
har formedelst Storthingsefterretninger endnu ikke i Morgenbladet
seet min retfærdige eloge over "Tidsrunorne;" men den skal
dog komme. Desuagtet ere de, saavidt jeg veed, nær udsolgte,
om de ikke alt ere det, hvorefter jeg skal remittere Dig Beløbet
naar jeg sender Dig et Bind Digte som ere under Pressen --
nogle af "samma anda."

   Udgiv Noget nu og lad mig sørge for det hertillands. Gjør en
Reise hid! Men ihvad Du gjør, saa lad den samme Aand leve
sig selv liig i Bedrift, som saa glimrende og ægte fremhæver sig
i Tidsrunorne. Den som rører sig i Spaniolen og Cæsaris (Cza-
ris) er den beslægtet -- to Vinger af een Ørn, der flyger langs-
med Kjølen, blikkende med Angst over Europa, med Gløden
mod Øst. Og for alt -- om jeg besværer Dig med Commissioner
-- se disse indlagte -- saa tro blot at jeg har store Tanker om
Venskab.

Din
Henr. Wergeland.

   P. S. En Tale, jeg holdt 17 Mai d. A. for Storthinget og en
utallig Folkemasse ved Afsløringen af Krohgs Minde, tilvandt
mig en stor Sejer i Opinionen -- en Fortsættelse af den, som
Modskriftet mod den welhavenske Kritik forskaffede mig. Det
Modskrift har min Fader sendt Dig forlængst. Er det frem-
kommet?

d.V,b.1,s.151   TIL KONGEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE