HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL J. D. RUNGE
Eidsvold 7. Mai 1833.
Høistærede Herr Runge, Hamborg(?)
   For længere Tid siden viste De mig den Opmærksomhed, og
upartiskere end jeg var, med virkelig Ligegyldighed, vant til at
behandles, at omtale mig som Forfatter i Litt. Bl. d. B. H. Om de
kbhvnske Redactører ikke vare lumpne nok til at udelukke
ethvert Forsvar for mig, naar jeg af personlige Fiender angribes,
skulde De, Herr Runge, maaskee have hørt fra og om mig. Nu
vilde jeg gjerne give en Mand, som jeg maa ansee med Agtelse,
Anledning til selv at dømme, og da havde De ligeledes havt
specimina, saafremt jeg ikke som borteværende, -- en Sommer
i Frankrig og en i vore Høifjelde -- havde forsømt Leiligheds-
tiden. Denne skal jeg dog passe i Sommer, saafremt jeg erholder
Besked om at De er i Hamborg og skjøtter om at lære disse
Erisæbler at kjende, som jeg udslynger. Nu har jeg som otie-
rende nogle Mile fra Chnia kun nogle Ubetydeligheder at sende
Dem, men imellem disse det Explr jeg ejer af et Stridsskrift
for mig. Den Kritik over Dramaet "Opium" De, Høistærede
Herr Runge, omtalte i Deres Artikel i L. Bl. er af samme per-
sonlige Fiende, som i Stridsskriftet vises til rette. Min Nations
ypperste Aanders Bifald siger mig: tandem o. s. v. Beærer De
d.V,b.1,s.150   mig med et Svar, der efter disse Linier kun kan blive et Mod-
tagelsesbevis, da kan det addresseres enten til Kjøbmand Jacob
Gluckstad i Christiania eller til
Deres
Henr. Wergeland.

   P. S. Dette formodes at afgaae over Chtiansfeld, ellers mangler
sjelden directe Skibsleilighed.

TIL CARL F. RIDDERSTAD
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE