HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL LUDVIG DAA
[Eidsvoll] 22/1 33.
   Jeg skjønner ikke hvor det kan falde Dig ind, at jeg skulde
smøre de Par Skizzer ind mellem Poesierne. Det gaaer ikke
an; men, da jeg har et Par til liggende, saa vil jeg faae Solvold
d.V,b.1,s.145   el. en Anden til at give dem ud under et kanskee. Skal det
være gode Tanker, Du har derom, saa ere de for overdrevne.
-- Hvilke Rygter om Julebukkerier paa Hadeland? hvilke fryg-
telige? Alene det Ord Rygte spænder; men naar der kommer
"frygtelig" til, saa maa man briste af Utaalmod efter at vide
hvad det dog er, man spinder op i det Sladderhul af en By.
Om rencontren med Brejen formodentlig? at jeg strøg en Pen af
i hs Ansigt? ikke vilde drikke med ham paa Grund af Lands-
forræderiet formodentlig? Hvad er da det? Nei -- paa retouren
fik jeg fat paa en Lægdegut -- Anders Larsen Lynder som jeg
nu paa Grund af hans enorme Genie tog med mig i Pulken og
har nu her. I Form en Æsopus, udvikler han -- saa jeg har
seet gamle Poper skamfulde -- godt hvilkensomhelst Text, Du
giver ham. Han er en geistlig Improvisator. Dertil nu hans lille
Fele med Hestetaglstrengene og Brusqvistbuen, hvorpaa han
kliner afsted. Jeg vil først -- at han kan lære Elementerne --
see til at faae ham ind paa Vaisenhuset. Siden faaer jeg vel
Raad til at tugte ham op, da jeg har Udsigter til først at blive
Pers. Kapellan i Næs. Derfor kommer jeg ind med Anders maa-
skee ved Marked forat præke til Demis og varetage Sagen.
-- De skammelige Præster -- i Gjæstebudet fortælle de om
Guten -- men lade ham gaae for Lud og Koldt paa Betlerstigen
i Diagonalen fra Xnia til øverst i Vardal. Han er faderløs og
moderløs og da jeg kom, laae hs Søster paa Døden. Leende
sprang Knægten i Pulken -- tog Taglfelen frem -- spillede og
saa afsted. Folk komme forat see og høre ham. -- Naar Broch
enten Selv vil give obtrectatoren en paa Snuden eller, om jeg
kan, vil give mig det i commission, saa kunne vi blive Venner &
in pristinum integrumque restituamur. -- Veed du Bsenius har
givet Tønsageren sin Sthingsfuldmagt? Forsegl Indlagte og send
det til Hjelm.
Din trofaste
Henr. W.

TIL PETER H. CASTBERG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE