HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL ANDREAS FAYE
Eidsvold 18 Decbr. 32.
   De seer, høistærede Hr. Faye, at jeg p. t. ikke har meget at
opvarte med; imidlertid skal jeg spore efter i flere Bygder og
sende Dem Udbyttet. Jeg har virkelig i flere Bygder af de fjer-
nere spurgt efter Sagn, men meget sjelden truffet derpaa eller
maaske paa de rette Folk; thi ikke alle have Interesse derfor;
og hvad Sagn uden historisk Værd angaaer, f. Ex. om alskens
Nisse- og Huldrevæsen, da troer jeg kun at en commentarisk,
Overtroen bekjæmpende Opbevarelse deraf kan være nyttig.
Den er ogsaa rimeligviis i Deres Plan. Jeg troer dog, at enkelte
historiske Sagn sidde i min Hjerne, men i en Hast at kunne
rode dem frem af det Pulterkammer, har været mig umuligt. De
tør træde uvilkaarlig frem, og den, der skal gribe dem strax,
skal være mig.

Christiania 21 Decbr.
   De veed, at jeg færdes i en brændende literær Strid. Om kort
udkommer fra Trediemand Modskriftet for mig. Mihi solum re-
stat vincere cantando. Jeg vil saaledes udgive adskilligt -- iblandt
andet Digte, hvorpaa Subskr.lister har været udstedte, men
endnu har jeg ikke nok Subskribenter. Kan og vil De forsøge
paa at faae Nogle rundtom og i Arendal, saa er jeg Deres For-
bundne. Der har dog alt Lange, Dedekamerne og Aal tegnet sig.
Det er "Digte" og et politisk satirisk Drama, tilsammen 10 --
12 Ark, særskilt heftede for 60 Sk. De vil da maaskee skrive
dette over et Blad Papiir og forsøge hos Meldal og fl.? For
Portos Skyld lægges ingen heri. God Juul! Godt Nytaar! Hils
Halderne, Storm, Aal, Lange, Pihl, Berbom, Dedekam og fl.

Venl.
Henrik Wergeland.

TIL LUDVIG DAA
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE