HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL CARSTEN A. LØWOLD.
Eidsvold Pgd. 6 Decbr. 32.
Gode, brave Ven, fortræffelige Vært og Bombardeur!
   Jeg maa takke forbindtligst for al beviist Gjæstmildhed, be-
klagende kun, at jeg ledsager min Tak med en Anmodning. Jeg
veed, Du vel vil prøve at opfylde den, saafremt det, efter dit
Kjendskab til localia & personalia gaaer an. Bestedt nemlig i en
heftig literær Kamp, er vel mit egentlige Defensionsskrift fra
3diemand under Pressen; men jeg holder det fra min Side forat
være det dygtigste Slag, om jeg kom frem med nogle Digte, saa
vel udarbeidede som jeg kan. Men dertil behøver jeg 100 Subskr:
til dem jeg har saasom jeg har sat Prisen umanerlig billig. Jeg
har ingen Trykplan ved Haanden; men hoslægger en kort Udsigt.
Kan Du, saavist som jeg troer Du vil, faae mig et Par eller et
Dusin eller et Skok Subscr: saa remitteer mig Listen ufrankert
i Posten. -- -- Jeg veed ikke om Du i Folkebladet og Statsborg:
har seet hvorledes jeg har benyttet dine Opgivter af Patriarcherne
og Sectererne dervester? Harcelleren bider bedst paa slige Folk.
Fra Møller og gl. Andersen kan jeg hilse. Vi have været muntre
sammen ihøst flere Gange; -- iblandt andresteder ogsaa nys i
et Bryllup, hvor           Møller, vevre Gubben, viste, muntert Sind
           kan saamange Rynker glatte.
           Andersen paa Frilsæt Been af Porcelin
           noksaa net i Dandsen satte --

   som det hedder i Bryllupsvisen. De venligste Hilsener (de for-
bindtligste til din Hustru) sendes dog fra

Henr. Wergeland.

   Paa Gjensyn i det nye Aar et Juleglas drukket imellem os i
Egersund og Eidsvold 2den Juldagsefta precis Kl: 10!

d.V,b.1,s.144   TIL ANDREAS FAYE
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE