HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL LUDVIG DAA
[18. juni 1832.]
   Eidsvold -- Mandag 18de Juni Kl 10 Fddg -- modtaget din Billet,
og iler med Leilighed i samme Fmddg at svare: Jeg kan dels
formedelst et Retsmøde d. 22de, dels formedelst adskillige Reise-
grejer (f: Ex: Skoe, Nudder i mine engelske Halvstøvler osv) ikke
d.V,b.1,s.133   være færdig før den 24de om Morgenen, da jeg agter med et
Musikcorps at seile til Hovindsholm, for der om Aftenen at deel-
tage i den enorme Sthansleik som der i de sidste Aar er bleven
feiret paa den lille Holme af halve Toten og Hedemarken. Der-
fra har jeg tænkt mig at reise gjennem Toten, Haland, Ringerige
og i Modum at slaae ind paa Kgsbergvejen. Siig til Pope, at
disse Egne ere i fuldeste Pragt paa denne Tid, men at Thele-
markens Høiegne først midt i Juli ville være os skjønnest og be-
qvemmest -- siig ham, at han ikke bør forsømme den eclatante
Sthansfest -- den største i Norge -- at paa den Tid kan man med
Jevndøgnsvindene (som idag ere begyndte med en herlig Sønden-
bris) faae den skjønneste Mjøsseilads; samt at den Sving Intet vil
koste ham, saasom jeg der træffer lutter Bekjendte, og har idet-
mindste foresat mig ikke at give ud en eneste Skilling uden
Færgepenge før jeg har Modum i Ryggen. Med Popes Selskab
er jeg desuden rundelig tilfreds -- flere genere. 1ste Juli ere
vi hos Darjes i Modum og have Udsigten baade til et Glas Grog
og til Eggedalshornene. Pope kunde gjøre Følge med Thesen
herop den 21de, eller og, gaaer han ud om Aftenen saa er han
her betids om Morgenen -- en af de 100 Eidsvellinger, som nu
ere i Vejen, tage hans Randsel. Jeg vil ingen Bylt have med mig.
Bed Pope forsyne sig med en liden Kikkert, om han har den,
da min er istykker. Bed Pope gaae ind paa denne vel udvidede,
men ikke bekosteligere Route, der skal vorde et vandrende
Gjæstebud fra Hovindsholm til Landhandler Hammer til min Onkel
Thaulow til Kapellan Støren og Doctoren -- til Darjes -- og saa
først til Skillingerne. --
   Vilde Du gjøre mig en Tjeneste: saa gik du hen til Hoppe, og
spurgte om Alt var expederet efter Aftale; dog tør jeg ikke bede
dig, men blot foreslaae.

   Det befaler jeg dig dog at tilstille Hjelm Medfølgende, der
haster.

   Med det Grundknæk mit Humør har faaet af Amor, af Pro-
cesser, af de afskyeligste og bittreste Erfaringer behøver Du ikke
at frygte for, at jeg skulde røres eller rokkes ved velhavenske
eller andre Angreb. Selv det Modsatte, som har hændts og
hænder mig: Beviser paa udmærkede Mænds Agtelse paa mit
selvfortjenstløse Talent gjør et lidet Indtryk paa min Apathie.
En liden Bolle under en Syringbaldachin, der lun aabner sig mod
d.V,b.1,s.134   Varmen og en dundrende Keglebane, og et Par Clarinetter --
eller en Pibe i Solvæggen og lignende Vehicler lade mig lee ad
de 24 Tvistens og Ulykkens Aar. Det er et særdeles sødt Skum,
som flyder ovenpaa dette Hav af Galde. Bagateller! Bagateller!
Af Alt, rørende mig Selv eller Andre, ærgrer jeg mig mest over
Pontoppidans Forklaring. Der er intet Andet, som jeg hader --
intet andet, som jeg elsker end Sandheden, Eensomhed, Ærgrelse
og -- naar Selskab skal være -- Dig.
venl.
Henr. W --

   P. S. Jeg vil kjøbe Mark -- blive Bonde eller Planter. --
Mdskriftet skylder mig Penge -- Det er det Allerværste
[at]

kræve. Jeg er ræd her alene ved at tænke derpaa --
[Men]

Reisen -- alle Aarer ud forat komme afsted. --

TIL HENRIK A. BJERREGAARD
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE