HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL GREGERS F. LUNDH
6/4 32.
   Jeg har fulgt Deres Raad -- brave, høit -- ikke høistærede,
for det siges til Enhver -- høitærede Hr. Lundh, og budet Hjelm
samt den kostelige Schiwe Byrons chef d'oeuvre. Men jeg kom-
mer vel til at lyse Geistens Forbandelse i Manfred over mit
Arbeide:           Se, alt virker Uheldstjernen!
           Alt en klangløs Lænkegjord
           rundtom Hjertet, over Hjernen
           spandt det stærke Trylleord;
           bandt din Qual og dig tilsammen,
           raabende: nu dø i Flammen.

   Derfor har jeg ad interim standset midt i anden Act. Men
neppe døer noget skjønnere i denne forbandede Tid, da afskye-
lige, opkogte, juridiske el. politiske -- nei især juridiske Afhandl.,
med en Skrivergravitet i Dommersædet, dominerer i Journalerne
-- end denne Byronide. Og hvilken Poesie kan leve? Og dog
-- hvilken Klage! Verden er jo dog bleven bedre; og da kan
ikke den poetiske Sands have tabt sig. Men Verden er endnu
i en stor Kamp med Juristerne, der allesteds have fisket i og
stedse røre op i Revolutionsrøret. Og -- priset være den almene
Sjel -- deres Sejer varer vel ikke evig -- Det Formelles Kjæm-
pere skal ikke repræsentere Mskeheden -- lad da før det Gei-
stige, og med det en ny Poesie hæve sig -- fremtræder end dette
som det seirende Geistlige. -- -- Poesien kan før aande under
en Præstekaabe end under skippundvægtige Pandecter -- heller
under en Lov, der siger til Den, der hungrig uden videre mætter
sig paa Guds fulde Jord, at han bør nedknæle for et Frelser-
billede for sin egen lidt suurseende Genius, -- end under den
Lov, der hjerteløs, kold og triumferende over at have grebet en
arm Synder, siger "6 -- 1 -- 8 Delinqventen skal som Tyv og Udskud
trælle sin Livstid i Jern, kagstryges, brændemærkes -- osv." --
Saa er det! Og se mig, Deres Client, hvor Juristerne arbeide for
at gjøre mig prosaisk ved alle deres afskyelige Redskaber! Men
hvor Naturen kjæmper! Legemlig Tortur er forbudt; men er der
værre Tortur end den aandelige, den over Aanderne, som disse
seendrægtige, authoriserede Bødler, anvende. Og kunne de ret
d.V,b.1,s.129   seigpine, da anbefales slige til Bureaukratiet som en ypperlig Ju-
rist en af Tidens Despoter. Saa er det fra Dupinerne til vore
Kroges Rabulister. Han bliver det ved at udrykke sit Hjerte og
qvadrere sin Hjerne paa samme Maade som i Thibet den Munk
er en ypperlig Munk og Mskehedens Triumph, som kan udrykke
kraftigst Følelsen af sine Nerver. -- Hvem der er klogest af disse,
er ikke saa greit at sige; men hvem der er bedst, findes let. --
Dersom der var Spørgsmaal om Psychologie, Organ, Constitution,
Nød og alt et Mskes Ejendommelige og Habituelle, naar disse
elendige Lovrabbiner skulle producere Frugterne af deres Viis-
dom i en Dom over en Synder f. Ex.: -- saa velan! -- Men --
tal sligt "Du er ikke Jurist" svarer Æslet, ja endogsaa spottende "De forstaar det ikke -- De er en Tosk" -- Se, ret paa Verden,
vær et Mske, og De skal strax faa dette "De er ikke Jurist!
-- denne Classes uhyre Anmasselses Schibboleth. -- Man dræber
mig nu vel snart; men blier jeg da en Djævel, saa vil jeg fra
Thingstuens Stude til Parlamentets Bucentaurer fare ind i Msk-
hedens og Poesiens, hins Sjels, Forhaanere og Mordere. Som en
arg Nisse skal jeg pirke Galskab indunder den ærværdige Dom-
mers Paryk, saa han til alles Forskrækkelse, midtunder sine alvor-
lige Conclusioner, midtunder Dødsdommen, skoggrende siger "Bæ!
vi ere nogle Narre tilhobe!" -- ja og bladdre op i alle Indlæg, i
alle disse uhyre Registraturer, vælte Bureauhyllerne, til hvis Fyl-
delse med lutter aandsfortærende Copier Staterne engagere
100de Dagdrivere, der dagdrive og copieskrive sig sløve og til
Krykker; -- ja og vælte Diriksens Blækhuse, Protocolbjerge, Breve,
Circulærer -- hei hop, Altsammen -- Han under hvis Tyrannie
jeg sidder nu 6 Miil fra ham; thi jeg skal nu, mens Vaarsolen
skinner varm ind igjennem Vinduet, der er fuldt af Malver osv
Blomster -- mens en liflig Caffepibes Røg driver hen under høje
Gyldenlakker nu mens jeg skriver til Lundh -- mens Vindvet
staaer oppe i den milde Luft, og Starren hærmer og fløiter
ligefor -- jeg skal nu afcopiere, tænk, afcopiere tre over Alt
formodentl. kjedsommelige Dirikske Decreter. Bureaukratie, Du
har flere Trælle end Czaren og Keiseren! 18de Aarhundredes
Helte skulde være stive som Potsdammergardere. 19de Aar-
hundredes blive krumme, pukkelryggede, hektiske, feige, høf-
lige, snigende. Af disse 3 Breve kan man vist faae et heelt ud
med bare Komplimenter, mandarinske evindelig gjentagne Vidt-
d.V,b.1,s.130   løftigheder, som vist afcopieres paa 6 Steder med perset Lunge.
Og dog -- jeg seer det angaaer en Strid om en raadden Bod
mellem et Par Capellaner -- istedetfor om De vare Christne og
Msker -- De vilde kappes om at give hinanden Pindene, ja om
En manglede et Huus, da at give sin Broder det.
   -- -- -- Hvad er det for en Filippica, jeg har skrevet. Jeg
har forglemt mig og ladet løbe -- forglemt, at jeg skriver til en
Forretningsmand. Nu vel, jeg troer, at dersom De ikke kjeder
Dem paa Sygelejet, bedste Hr. Lundh, saa har De sprunget over
og seer efter Gjensvars- og Forretningspuncterne. De skulle vel
komme -- at rari nantes in gurgite vasto. Dog seer jeg at i dette
gurges er en sand Menings truncus plumpet i. Denne er paa
1ste Side "ny Poesie" -- qvid est? De forjettede Tiders nye
Poesie? -- Nuvel skulde ikke ogsaa det Begreb engang hæve
sig til Sandhed og Poesien alene henflyttes i Ideeverdenen, ja
i det Ikkehændte -- ikke i det Forbigangne el. Nærværende: det
er hjemfaldent til den bebrillede Historie, hvorimod det uvæb-
nede Seerøje, stedse speidende forud, skal lade synge om stedse
nye Himle, som aabne sig for det, bedre Mskheder, nye For-
træffeligheder og Historiens end ikke udviklede Følger. Hvortil
uden til Ørkesløsheds Moro da disse bagvendte Romantikere, som
ville drage Verden om, forgabende sig i nogle Hjelmpigger, Volds-
bedrifter og Ruststøv? Hvortil disse rimende Krønikeskrivere, der
kline "Epos" paa deres Historier? Sæt Æneis og Thors Reise til
Jothunheim blandt Historikerne. Men sæt Edda paa Poeternes
Hylde. Den, som skrev den, saae forud: han levede vel i den
ældste Old, men hvad han skrev fattedes ikke af de Samlevende,
hvis Sandser, under Thorbilledet, kun de voldsomme ydre Natur-
kræfter kunde gjennemtrænge: først paa Hakon Jarls Tid, eller
saa, fandtes flere, der opdagede de højere, pantheistiske Ideer i
Eddaen; og da Pantheismen var dem nok, de skarpe Natur-
hoveder, saa kjæmpede de haardt mod Monotheismen, hvorimod
dog Asalærens Dunkelhed havde ladet de Fleste blive Indiffe-
rente: saa de -- og det var Kongerne, der havde lidt Guld og
Ære at lægge i Vægtskaalen, vandt. Men nu først kan man
commentere sandt over hvad det gamle Seerøje saae. Der er
Poesie, og dens Triumf hyldet af sildige Sekler, saa endog de
mest sværmeriske Monotheister (Grundtvig osv.) bøje sig derfor.
-- Poeter have da været lige fortrinlige til enhver Tid og med
d.V,b.1,s.131   enhver Dannelse. Gjør Intet! Plato, Spinoza, Eddas Forfatter --
se der 3 ligestore Sider af samme Prisme, hvori det guddoml.
Væsens Straaler bryde sig. Saa den raa Homer, den raa Shake-
speare, den vilde, men dannede Byron osv. -- Nu nok!
   Langt klogere end det Raad, De gav mig, at sende Byron til
Mdskriftet, er det, De giver Dem selv at restituere Deres Helse
paa Landet. Her kan De jo være nogle Dage (Hurdalen er nær):
Her er smukt, sund Luft, Kalvesteg, ja af Kalve, som die Mo'eren,
Bordeaux osv. -- Gammelnorsk kan jeg ikke -- jeg siger det med
Rødme i Eenrum. Et af Deres Qvartalskrifter kunde i en Slags
Fortale indeholde en Grammatik deri. Red os vore Casusendelser
og Personbøininger i Verberne. For det kunde man gjerne give
Kongsberg. Med at damascere Snorro forstod jeg at behandle
poetisk enkelte af hans Helte i Ballader eller at travestere Qva-
dene. Jeg er til Tjeneste. Jeg vil udgive slige Folkesange, altsom
de forudgivne betale sig. En lang Ballade fra de senere Begiven-
heder "Blaamyra" corrigerer jeg nu. Jeg vilde have den trykt hos
Dem, men Statsborgeren, som har Forlaget mod at give mig 1/2
Oplag, har ladet den trykke hos Krohn; og jeg seer, at et passende
Vignet mangler. Et saadant er det, som staaer foran de hos Dem
trykte "Tanker om Storthingsvalg". Nu er det vel mod al coutume
at laane sligt. -- Alligevel; det Vignet er meget passende. Vignettet
er Hjelm, Sværd og Belte og Balladen er en Slagsang. Gjør Hvad
De kan! Jeg skal sende til Dem Balladen, saa vil De see om
Noget bør gjøres. Synes De ei om den, saa brænd den og Mscriptet
skal følge efter som Offer for Deres Sundhed --

Med Høiagtelse
Henr. Wergeland.

TIL GREGERS F. LUNDH
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE