HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL GREGERS F. LUNDH
Eidsvold Pgd. Lørdag 28de Jan. 32.
Høistærede Herr Professor Lundh,
   Indlagte Mscrpt -- omtrent 2 Ark trykt eller maaskee 1/2 til --
ønskes trykt i Deres Trykkerie, i almindelig Octav 30 -- 32 Linier
paa Siden -- smukke Corpus til den ordinære Text -- do. Petit
til de understregne Steder -- 500 Explr. Men Knuden er, at
det skulde ud til Marked. Derfor er min Anmodning, min for-
bindtligste Anmodning, om at De, om nogenledes muligt, fra
Mandag Morgen intentis viribus vilde lade sætte ved et Par
Karle, saa jeg kunde faae det hele op med Onsdagsposten paa
Torsdag til Correctur, forat sende det ind igjen med Lørdags-
posten, hvorefter jeg da andengang vilde tage Correctur, naar
jeg til Marked indfinder mig for at besørge Udgivelsen og Pres-
sen godtgjort. I sidste casus overgiver jeg mig paa discretion
eller finder mig i Deres Priis.

   Skulde De ikke kunne overtage Arbeidet, da beder jeg Dem
at være saa god til Schiwe at overlevere Mscptet saavel
[som]

disse Bestemmelser, der da, tilligemed Anmodningen om Hurtig-
hed, gjælde for ham. --

Med Høiagtelse
Henr. Wergeland.

   P. S. Med Correcturen No. 1 behøves ikke Mscriptet.
TIL GREGERS F. LUNDH
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE