HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL LUDVIG DAA
[Eidsvoll vinteren 1831 -- 32?]
   Kjære Ven! Dine Bestræbelser forat hjælpe Digtene frem vilde
være mig saa kjære som de ere om de end ikke vare saa hel-
dige. Jeg subscriberer mig evigen som din erkjendtligste Ven
-- ikke for de 24, heller ikke fordi jeg trængte til et fornyet
Beviis for dit opofrende Venskab, som jeg gjengjælder; men fordi
jeg dog glæder mig over at have erholdt det i disse -- jeg maa
troe -- Anstrengelser.

d.V,b.1,s.126      Dersom Sigurdson er i Sfundet, saa lad ham faae Indlagte
efter Indrykkelse i Bladet der; ellers uden dette. Han er vel i
Byen denne fortræffelige Karl? At jeg finder ham vel inde i
Mythologien osv vil Du see.

TIL GREGERS F. LUNDH
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE