HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL LUDVIG DAA
[Eidsvoll desember 1831?]
   Du har saa ofte, min meget kjære, talt med mig om hvorledes
jeg skulde sikre mig en uafhængig Existence, der ikke skulde
altformeget -- som t. Ex: en personelcapellanig Slavestand hos
en gammel dum Klerk -- staae i Strid med de Grundstrøg for
min Bestemmelse som vel stikke frem i min Tilbøjelighed til at
d.V,b.1,s.125   virke paa Publiken scribendo. Jeg henvender mig da til dig
med en Plan, du vil see i Indlagte, og beder dig, saa hurtig du
gaaer ud efter Modtagelsen heraf, at bringe Manuscriptet hen til
Sch -- Guds Død her er alt Gutten fremme, som skal reise --
hen til Schiwe, til hvem jeg har skrevet. Vort Pengemellem-
værende, samt det at han har svenske Aviser gjør at jeg hen-
vender mig til ham. Da du maaskee bør læse Brevet til ham
angaaende Udfærdigelsen av Prøvearket, saa indlægges det her
-- forsegles igjen og gives Gutten atter til Frembringelse. Vil
Schiwe ikke trykke strax, saa forkynd Folkebladets Opsigelse
hos ham, og at han skal komme til at gjøre Regnskab for endeel
Expl. deraf, som jeg nu er kommen underveir med ere afsatte
hos ham hemmelig. Herre Gud, at man ikke strax kan sige til
en Slyngel at han er det; men maa endnu bære over med ham.
Vilde han blot nu rette paa sig og degradere sig til Bogtrykker,
Expediteur, Copiist og Pensioneret af et ordentligt Blad. Siig
ogsaa til Schiwe, at du har Anmodning fra mig om i Vægrings-
tilfælde at gaae til Lehmanns og Krohns Bogtrykkerie forat faae
Prøvebladet trykt strax. Jeg tør ikke i denne casus bede Dig
derom, men maa da vel reise ind, saaat jeg kommer om Eftmd-
dagen og reiser om Morgenen. Faaer jeg nogle Ord fra dig?
De glæde din
Henr. W --

   P. S. Klag for Soelvold over at jeg ikke faaer Statsborgeren.
   Finder du at indlagte Oversættelse af Rule gaaer an -- at
Metret er rigtigt, saa giv Hjelm den til Maanedskriftet.

   Siig til Schiwe, at jeg glemte i Brevet til ham at forlange de
sidste Skilderier.

TIL LUDVIG DAA
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE