HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL LUDVIG DAA
4 Novb. 1831.
   Kjære Daae -- Du har Skam af at gribe en gammel Ven med
catoniske Plumpfingre i saa uskyldigt et Lurendrejerie, som at
tage de 10 Spdlr og putte i et eller andet Hul der har gabet for-
Længe, og saa sætte sig selv d: e: en ærlig Mand for en anden
ærlig Mand ind som din Debitor til Juul. Her ligger hele Klatten,
der ellers skulde faret i Grüning med sidste Tirsdagspost. Du
har forlangt 10 Spdlr, her er de. -- Tør jeg bede dig hilse N.
Dahl fra mig med Anmodning om at han gaaer til Flor og til-
byder sig som Correcteur og Hjælpeexpeditør af Fbldt mod 1 Spdlr
maanedlig? Jeg har vel sendt Flor (efter hans desperate Indryk
af Trykfeil i No. 39) et Avertissement efter en Slig, men Dahl
ønsker jeg fortrinlig. Jeg har ikke andet end Ærgrelser af det
Blad og den skjødesløse, om sin og min honneur uvorne Makker;
mon jeg er ubillig -- hs Øine? Jo han er skjødesløs -- da maatte
han faae fat paa En, som kan see for sig. Saa som det er denne
d.V,b.1,s.123   Maculaturlap som skryder med Fbldnavn, kan det ei bestaae. --
Jeg er dig meget taknemlig fordi du har gjort Alvor af dit Løfte
om at foreslaae Hjelm en Retirade til Fordeel for mig -- denne
Plan var ogsaa en af de flere Du fremsatte eller med mig ud-
kastede til mit Vel. En af disse -- om en Nytaarsgave maa jeg
idetmindste forandre til en Markedsgave (slige Titler ere mig
uudstaaelige) da -- her er Novbr allerede, og jeg har to Arbeider
at fuldbringe til medio Decb. Jeg arbeider derfor herpaa meget
vedholdende og forsyner dertil Fbldet med hele Bunker. Stort
Haab har jeg til mine Digte hvad min literaire honneur angaaer
d: e: jeg haaber de hvad Klarhed betræffer og en total Brist af,
ja hvor der gives Leil. Spot med den ulykkelige, men dog virke-
lig i min ynglende, klængende, gjernesigindtilstrygende, gralum-
merlystne, liderlige Natur engang grundede Sentimentalitet, som
raader i de forrige Digtes Galskaber, skulle udsone disses Slet-
hed. Jeg ærgrer mig over at have skrevet sligt som en stor Deel
af disse latterlige Jeremiader -- og dog hvor rørte de mig ikke
da jeg skrev dem. Skidt! -- Det er en besynderlig Uvidenhed
du holder mig i om Lerche. Er, blier han i Fkrig? Herom maa
du melde mig. --
   Jeg hører Intet fra Schive. Den elendige Perpendikel hævner
sig ved aldrig nu at lade mig faae Skilderier; heller ikke han
svarer mig paa flere Billets om Trykning af L. i H. Tør jeg bede
dig, gaae hen til ham og afæske ham mundtlig hs Svar angaaende
dette, samt -- om den er paabegyndt -- paaskynde den af al
Kraft, og, hvis første Ark er aftrykt (endog om ikke corrigert)
faae det til mig med Budet. Hermed sendes Mscript til 1ste Farce,
som jeg vil bede dig kun i 2 a 4 Portioner betroe til hans Hur-
lumheiskuffe, alteftersom han trykker af.

   Dersom Du kunde drive mig op et Par af mine Subsc:planer,
gad jeg nok have dem.

   Siig til Heffermehl, at jeg har atter skrevet til Opdal.
   Vil Du lade Budet faae med sig den Floretstump du tog til
Kradser imod medfølgende chef d'oeuvre af mig til samme Brug?
samt efter indlagte Liste stell Budet paa ret Vei til at udrette
mine Ærender.

Din
H. W.

   P. S. Lad kuns Soelvold besørge Bispebrevene! Det maa skee
snart, skal det være til nogen Ting.

d.V,b.1,s.124   TIL GERHARD MAGNUS
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE