HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL ENGELBREGT HALD
Eidsvold 2 Nov. 1828.
   [ -- -- -- -- ] Kom ind til Christiania til Marked (med din Kone,
saa jeg kan faae kysset hende paa Haanden) da jeg tænker --
hvis saa skeer, skal det blive en stolt Aften, Galleriet skal have
et Anker med Punsch -- at faae min "Sinclar", som nu er i
Trykken, paa Scenen (omarbeidet da.)

   Hør, Du kan, hvis Du vil være Forlægger -- hvilket jeg synes
maatte være behageligt for Dig -- give mig jevnt en Rød for
hver en sort Tragedie jeg sender. Nei, blot for det Første --
siden voxer det. Saa besørger du Trykken, og er jeg i Christiania
skal jeg corrigere, og Du bliver en Slags Forpagter paa Parnas.

   Jeg gav hele Parnas for Barboes lille [Høi?] med Alt hvad
derpaa findes. Men Alt, nagelfast og løst.

   Tak for din velvillige Indbydelse, som engang skal blive be-
nyttet tilgavns. Dog, kommer jeg, saa -- ikke ud om Aftenen,
saa Pigen, naar hun lukker op for os (med Løgte) siger til Dig:
Moer ligger alt. Ikke af Flekken fra Barboe, fra Cigarren, Dob-
beltøl og Viin!

   Opdrag dine Børn haardført! Opkast Dig i din Egn til en skarp
Tand for alle Undertrykkere og Smaatyranner! Faae Børn som
d.V,b.1,s.90   en Israelit! Hvergang Du hæver et Glas -- tænk paa en Ven!
Tænk ofte paa Venner. Speculeer ikke uden paa Forlæggeri!
Anlæg et lidet smukt Bogtrykkerie i Arendal.
   Sig Sophie fra mig, at hun ikke maa stjæle altformeget Kjær-
lighed og Venskab ud af Engelbreth, hvor det laa som et rente-
rigt Liggendefæe for

Din
Henrik Wergeland.

   P. S. Jeg er raget i en alvorlig Proces nu med nogle af Ca-
valleriebrigaden, som jeg har indstevnet for Vold, da de vare [ --
-- ] Redskaber, paa Gardermoen, i en vis høi fainéants Fingre.

TIL ENGELBREGT HALD
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE