HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL NICOLAI WERGELAND

Hjerterum 23 Mai 45.
   Kjæreste Fader! Saa ofte jeg kan faaer jeg give dig Under-
retning og jeg kan da melde, at jeg idag er meget bedre. Igaar-
aftes var jeg høist ussel.

   Hermed den nye Udg. af Biografien, hvormed jeg paa flere Ste-
der er misfornøjet. Lad mig faae Arkene tilbage.

   Der har i lang Tid i Ugebladet været en heftig Strid mellem
Apotheker Thaulow contra Møller & Maschmann om noget Lampe-
olie. Idag kaldes Thaulow af gl. Maschmann "en uopdragen
Gadedreng".

   Jeg havde Besøg af Provst O. G. Rynning. Den Slægt er en
ganske ejendommelig flegmatisk, ufølsom, tobaksrygende Race.
Visiten bestod i at gaae omkring at gloe paa mine Sager, under
den ligegyldigste henslængte Passiar af Verden til mig. Men det
gyste i mig, da han, gloende op paa min Ørn, paa mit Spørgs-
maal om gl. Ludvig R. ganske gelassent bemærkede: "Aa, Onkel
levede Mentz for længe." Han forklarede derpaa nøjere, at
Mentz længe havde villet have en selvstændigere Stilling enten
som Ejer af Skinderbøl eller ogsaa truede han med at søge sig
væk. Den Gamle kunde ikke bære over sig at miste nogen af
dem Gaard eller Søn. M. søger da og faaer. Gamlen synes da
han har gjort sin Søn til et Offer -- han kan ikke give Slip paa
ham, da det kommer tilstykke -- opgiver saa Gaarden og døer
hen af Sorg over dette Tab.

   Historien forekommer mig rystende. Jeg har derfor nedskrevet
den skjøndt med nogen Anstrengelse efter megen Læsning i Fddg.

   Gud velsigne dig, min kjære Fader! Gid de 3 Sager ikke kom
til dig i Aften, for de ville maaskee, i Forbindelse med mine
Breve, forstyrre din Nattesøvn! Nok engang Tak for Hjælpen!

Levvel
Henrik.

   P. S. Imidlertid faaer jeg nok bedres noget alvorligere før jeg
taaler at see dig, saa heftigt jeg ønsker det. --


d.V,b.1,s.419  
TIL NICOLAI WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE