HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL NICOLAI WERGELAND

Hjerterum 22 Mai 45.
   Kjære, gode Fader! Saa lidet tilbøjelig jeg er til at gribe Pen-
nen idag, da jeg udmases ved Udbetalinger, endskjøndt jeg er
noget bedre med det bedre Veir, vilde det være skammeligt at
opsætte med at takke dig for din store store Godhed -- meddelt
med saa øm en Kjærlighed. Det maa jeg idetmindste sige: at
den paaskjønnes af den inderligste Taknemlighed. Fortæller Erik
at jeg græd da jeg læste Brevet, da var det ikke af nogen anden
Grund end Rørelsen over din Godhed. Tak, Tak! da Far!

   Büsten besørgedes igaar indpakket af Mesteren (Kassen er
Bvolds) og vil komme med G. Strand, der reiser i Eftermdd.,
altsaa omtrent samtidig med Erik.

   Jeg har havt Besøg af G. Strand og P. Jøndal, og læste i deres
Ansigter m. m. Bekræftelse paa Tønsagers Orakelsprog den 17de.
Men kanskee Veiret endnu kan hjælpe -- kanskee?

Levvel!
Henrik.

   P. S. Mad. Egeberg sendte mig idag en nydelig Blomsterpresent
samt 25 Apelsiner. De 12 skulde været opsendte; men da Ca-
milla just kom tilstede og fraraadede det, da de vilde bedærves
saasom hun selv havde sendt, saa lade vi det være. Her be-
dærves de hurtigt, og Du skal ikke mangle naar Du kommer ind.

   P. S. Det andet Spil har jeg aldrig hørt. Det er hos Uhr-
mageren.

   P. S. Da jeg endelig igaar sendte Wbg Concept til en Stevning
i Form af en Ordre til Myre Kommissionskontor, krøb han til
Korset. De 4 Spd. vedkomme Harald.


d.V,b.1,s.418  
TIL NICOLAI WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE