HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL KIRKEDEPARTEMENTET

Christiania 19 Mai 1845.
   Da jeg i de senere Dage er bleven overordentlig svag, er det
mig af stor Vigtighed at vide, om der fra min Side er foretaget
nok til at Thinglysning af den kongl. Resolution om Privatbegra-
velser kan foregaae og Bevilling udtages. Der er erhvervet af
Stedets nærværende Ejer Paategning paa Skjødet, at Gravstedets
Vedligeholdelse skal paahvile Stedets Ejere ham selv iberegnet,
samt en skriftlig Erklæring fra Panthaverne, at de ikke have
noget imod, at et Gravsted oprettes paa Ejendommen; og van-
skelig rækker min Evne til at efterkomme Betingelserne yder-
ligere. Jeg andrager derfor ærbødigst om at erholde det konge-
lige Kirkedepartements Minde til at thinglyse Resolutionen og at
løse Bevillingen.

   I lige Maade ansøger jeg om at Indvielsen af Stedet maa skee
umiddelbart forud for Bisættelsen, dog ganske afsondret fra denne.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.TIL NICOLAI WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE