HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL NICOLAI WERGELAND

Hjerterum 3 Pintsed.
[13. mai]
1845.

   Kjære gode Fader! Din Skrivelse med Posten har jeg endnu
ikke faaet; men skal øjenbliklig sende Bud. Tak for Tiuren;
den kom dobbelt vel, da vi nu holde egen Huusholdning. Min
Kone trakterer mig fortræffelig og jeg har en ypperlig Appetit.
Saa meget er vist, at jeg, efterat have givet mig i M. S.s Kuur
og kom hjem har faaet denne, friskere Udseende og Vigør til-
bage. I over en Maaned væmmedes jeg for Bøger og for at skrive.
d.V,b.1,s.412   Nu kan jeg ikke blot læse; men jeg skriver mine "Livsskizzer"
-- jeg antager med adskillig tør Humor. Tidemand har gjort
mig et Par komiske Skizzer. Der er Alvor og Skjemt om hin-
anden. Jeg tænker at udbringe en Klat Penge deraf. Naar Du
kommer ind, underlægges de din Bedømmelse. At have Ind-
seende med Lodsen har jeg ikke formaaet, da den lagdes under
Pressen i min svage Tid. -- Paa Tiuren fandtes kun 2 (siger og
skriver to) Vingefjær.
Din Henrik.TIL NICOLAI WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE