HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL CHRISTIAN TØNSBERG

7 Mai 45.
   Tak for de idag erholdte tyve Spdlr., der forhaabentlig sikkre
mig 2/3 for Arbeidslønnen for Ugen; men den maa klares heel,
da jeg vil see at drive det til at kunne afskedige dem paa Lør-
dag. Assuranceforretningen har imidlertid taget 6 Spd. 1 Mk
med. (Assureret for hvad det koster mig d. e. 900 Spd. altsaa
netop dobbelt).

   Men i Tillid til at have 100 Spd. at disponere over, har jeg
lovet en Mand paa ikke mindre end 40 Spd En paa 30 og En
paa 17 Spd, saa jeg er i svært Betryk, naar de melde sig. Det
skulde være idag, men endnu seer jeg Ingen.

   Dersom jeg kunde anvise mine Bygningskreditorer til Dig, var
det ypperligt. Jeg kan ikke fordre; men mine Omstændigheder
anbefale mig min Sygelighed og at jeg er narret af min Byg-
mester, saa jeg maa præstere dobbelt. Friskne til kan jeg neppe
før her bliver Ro i Huset.

Venligst
Henr. Wergeland.TIL NICOLAI WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE