HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL NICOLAI WERGELAND

Hjerterum Mid. 17 April 45.
Kjæreste Fader!
   I dette Øjeblik erholdt jeg din Hjælp. De kjærlige Ord hvor-
med den sendtes rørte mig og rører mig nu paany til Taarer.
En Steen er dog væltet af mit Hjerte, idet de flinke Bygherrer
Benthien og Burckhardt, efterat have gaaet Huset igjennem med
d.V,b.1,s.406   Maal og Blyant i Haanden, gav den Erklæring, at Huset in statu
quo var værd 700 Spd. Jeg maa troe slige Folk -- de er-
klærede sig i Vidners Overvær -- skjøndt jeg ikke kan begribe,
at de saa høit kunne taxere et Huus, som dog til nu kun har
kostet en 550. Det Manglende, nemlig Udhuus, en Kvist og
Stakit vil vel medtage til 700; men propor
[tio]
naliter maa det
da være værd 1000 Spd.
   Middag 15de blev jeg transporteret i en Portechæse fra Hospi-
talet; og Gudskelov jeg kom hid, da den trak noget ganske for-
færdelig, saa jeg lignede en Mand, der springer iland paa et
Skjær. Jeg har i 14 Dage havt Øreværk; i disse Dage ganske
forfærdelig. Igler sattes igaaraftes; men Betændelsen er lige
stærk. Hertil har jeg faaet stor Smerte i mine Hoftebeen af
Ligningen, saa jeg, forat vogte mig for Liggesaar maa holde mig
paa Siderne til stor Pine for mig. Hovedsygdommen er til dette
ikke brav; men min Appetit er bedre.

   Mine Værelser her ere saa solbare og hyggelige, at jeg idet-
mindste hidtil har opsat med at følge Conradis Bud, at jeg
skulde tage paa Hosp. Jeg veed ikke hvad jeg skal troe om
Lægerne. Lie mente for mange Dage siden, at jeg gjerne kunde
holde mig i mit Huus, og han erklærer mit Expectorat for Sliim.
C. erklærer dette for Pus og min Sygdom for Suppuration i
Lungen. Dette gjør, at jeg følger mit eget Hoved.

   Sorenskriver Sørenssen kjøbte den Feilbergske Obligation for
Lodsen paa 50. Men af Dybwad har jeg laant 50 Spd. Altsaa
vil jeg nok behøve 100 Spd. til eller derover; men Tønsberg
kan vel ogsaa præstere noget af de 330, jeg har hos ham. --
Tidemand er Mester for Tegningen efter min Idee. Jeg model-
leres nu til Byste af et stort af Flinto opklækket Talent, en
Hansen. -- Katechismen gjør Lykke. Due complimenterede mig
og sagde at han især havde syntes godt om Verset over Skan-
dinavismen. Ideen er da ikke synderlig anskrevet ved Hove
kan jeg troe. Jeg troer jeg har skrevet til dig om dette Besøg.

   Medaljen, jeg har faaet, er en i Bronce af Throndhjems Byes
Med. i Anledning af C. Johans Jubilæum og Kroning, hvilke
Ting -- sagde D. -- mine kjære Landsmænd, som de karak-
terisere saa rigtigt som "stae" -- have slaaet sammen.

   Og nu det kjærligste Levvel og den inderligste Tak fra din
Henrik.

d.V,b.1,s.407      P. S. Til Sujet for et Dørstykke ønskedes allersnarest ind dine
to Vandtegninger af Præstebakudsigterne. Har Du mit Rids af
Helgø og Hovindsholm? Saa ønskede jeg det.

   P. S. Du skriver intet om Haugefrøsagen.
   P. S. Strax Alt er færdigt, underrettes Du derom, da jeg er
vis paa, at Du her i disse solbare venlige Værelser, vilde trives.
Give Gud, jeg maa opleve den Glæde!

   18de April Bededags Morgen: Jeg befinder mig noget bedre
i Brystet, Øret og paa Hoften. --TIL CHRISTIAN TØNSBERG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE