HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL NICOLAI WERGELAND

Grotten 11 April 45.
Kjæreste Fader!
   Uagtet jeg i høi Grad er magtesløs -- og det har jeg været i
nogle Dage, jeg antager af Ærgrelser ved Bygningen, siden det
er Apetiten der slaaer Feil -- vil jeg dog tilmelde dig Følgende,
da det vil glæde dig.

   1) Fra Kherre Holst Brev, at Hds. Mt. har behaget at sub-
scribere paa 10 Explr. af mine "Digte."

   2) Amalie var tilligemed Fru Mariboe indbuden til Dem. Zuch
i Palæet Balaftenen for da i hendes Værelser at træffe og tale
med Dronningen i fuld Pynt. Men ikke alene dette vederfaredes
hende, hvorunder da Hds. Mt. udtrykte levende Interesse for
mig, men Dronningen kaldte alle Prindserne og Kongen ind, og
da talte Denne længe med hende, spurgte om min Huusbygning,
om jeg vilde kunne flytte ind, og endte med at sige: "Siig ham,
at jeg har paalagt Due at melde ham at han for det første for
det følgende Aar skal beholde sit Gratiale, og siden -- lagde
han leende til -- skal vi nok sørge for ham. Amalie har smukke
Øine og Esprit, saa hun klarer sig godt under slige Omstændig-
heder og ret lader til at have vundet Bifald hos O. & J., ligesom
ogsaa hos Hofdamerne. Montz og Vicarius apostolicus vare til-
d.V,b.1,s.405   stede -- ligeledes hos Os forleden, da de 3 Demoiseller (de to
med Blomsterpotter til mig) igjen gjæstede os paa en The, sang
svenske Folkvisor, medens Cand. Lassen af og til sang og spil-
lede paa Harpe. --
   3) Idag var Due her og overbragte Kongens Ærinde, samt
den Hilsen fra Kongen, at denne Selv havde villet besøge mig,
dersom han ikke idelig havde været occuperet. En Medalje
forestillende C. Johans Kroning (Bronze) skulde han sende mig.
Efter et Kys paa Panden, tog han Afsked. Da Kongen har
ogsaa givet Amalie Budskabet med til mig om Gratialet, kan
man vel antage, at hun vil erholde det i Tilfælde af min Død,
idetmindste for det Aar.

   Min Bygmester har forbrugt Pengene, vi vare accorderede om,
og han er en Fant, saa jeg maa reise Penge, hvor jeg skal tage
dem fra. Hos Tønsberg skal jeg vel i Aarets Løb have 330 Spd;
men da han har udbetalt de 200 for min nye Grund, kan jeg
ikke perse ham mere. Efter en Mængde Afslag (hos Gløersen
først) paa det Propos at kjøbe Feilbergs Obligationer for Lodsen
og Katechismen (50 og 15) rentebærende og forfaldne 11 Dec. d. A.
kjøbte endelig Autenrieth den paa 15 og Jac. Dybwad laante
mig 50 Spd. Men hermed er jeg ikke hjulpen. Faaer jeg mit
Huus i nogenlunde Stand for 600 Spd. skal jeg være glad.

   Til Enkekassen har jeg skrevet om at faae de i en Spare-
bankbog indsatte 200 Spd. tilbage; men endnu har jeg ikke Svar
derfra, og imorgen er det Løverdag, Betalingsdag.

   Min største Ærgrelse er at Bæstet har gjort det umuligt at
anbringe 6 prægtige Dørstykker; den maa have kulmineret siden
jeg nu er sløv og mat.

   Levvel! Kjærligst Hilsen og Længsel efter Brev!


TIL NICOLAI WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE