HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL MADAME KAASEN

Grotten, 8 April 1845.
Kjære Madam Kaasen!
   Altid maa jeg pusle med noget, selv nu paa min 11 Maane-
ders Sygeseng. Ved en Dalers Penge af egen Lomme og nogle
Sammenskillinger har jeg sendt 300 Haugefrøportioner til Eids-
vold, bestemt til Uddeling mellem Huusmandsklassen, for dog at
forsøge at lære dem denne saa nyttige Avl. Jeg anbefaler Dem
saaledes til Fordeling som De bedst veed i Deres Strøg med-
følgende 4 Portioner (hver bestaaende af 5 Sorter) men hvilke
igjen bør deles hver i 2 -- altsaa til 8 Huusmænd, hvilke da
ogsaa erholde sine Planer eller Anviisninger.

   Til Knudsen anbefales samme lille Antal Portioner til Vær-
kenspladsene. De bør ogsaa deles i 8. Walberg har faaet 24
saadanne Portioner at uddele fra Risebrobakken til Værket.

   Jeg haaber at betvinge Døden, naar vi faae ret Foraar i Luften;
imidlertid er min Sygdom nu af den slemme Beskaffenhed, at
jeg en Dag kan være nogenledes, men saa næste igjen ret
daarlig. Uden mine naturlige Kræfter var jeg forlængst væk,
sige Lægerne. En stor Behagelighed er den Opmærksomhed,
der vises mig fra de Kongelige. Igaar meldte Dronningens
Kammerherre, at Hds. Mt. subscriberer paa 10 Explr. af mine
Digte, til hvis Indkjøb hun ogsaa før har givet Ordre. Paaske-
aften bragte en Kammerherre fra begge Majestæter en Diaman-
tesring (70-80 Spd.), og en ligesaa prægtig og kostbar Brystnaal
har Enkedronningen sendt mig. Fra Dronningens Damer Blomster.

   Levvel! Min venskabeligste Hilsen til Kaasen, og et Kys med
store Tyrkebarter paa til Laura. Hun kan vove det, da jeg seer
kjæk ud i Ansigtet; men mine Been! mine Been! -- -- "Sjuh!
Tal aldrig om det!" sagde gamle Møller.

Deres
Henr. Wergeland.


d.V,b.1,s.404  
TIL CHRISTIAN TØNSBERG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE