HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL NICOLAI WERGELAND

Grotten 7de April 45.
   Kjære Fader! Vedlagte lille Bog haaber jeg vil fornøje dig og
gjøre Nytte. Kommitteen indstiller mig ikke til Bevilgelse; men
at den skal henstilles til Regjeringen med Anbefaling. Imidlertid
haaber jeg at faae Sagen afgjort ved et Gratiale. Om 8 Dage
lader jeg mig i en Portechaise transportere i mit nye Huus. Uag-
tet Flytningen er saa nær og det meget Ufærdige udenfor Kon-
trakten, feire dog Arbeiderne fri Mandag idag. Det skal koste
dem det saakaldte Krandselag. Om mine Ærgrelser og Udtæl-
linger ved Bygningen udenfor Kontrakten vil jeg ikke tale. Sagen
angrer jeg dog ikke.

   Jeg har iforgaars og idag siddet noget oppe. Fra Kammer-
herre Holst Brev igaar, at Dronningen subscriberer paa 10 Explr.
af mine "Samlede Digte" (ja naar de engang komme). Jeg ønsker
Underretning om hvorledes Frøuddelingen foregaaer. Hver Por-
tion maa deles. Foruden til dig har jeg sendt til Th. Tønsager,
Mad. Kaasen, Poul Jøndahl, Knudsen og Walberg. Ialt 300
Portioner.

   Tak for Smøret og Kjødet, kjære Fader. Det Sidste var ellers
ikke røget, men speget; men ogsaa det smager af og til.

   Min Doktor mener, at jeg kan flytte ind siden Tømmeret er
d.V,b.1,s.403   tørt. Stedet "Grotten" har ellers vundet meget i Værd, da
Slottet har kjøbt Jacobsens, saa det nu er nærmeste Nabo og
vil blive omgivet med Park, om det ikke kjøbes. Imorgen 8 Dage
skal Kongen reise. Lad mig vide om din Helse! Levvel!
Henrik.TIL MADAME KAASEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE