HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL PEDER FAUCHALD

Grotten 27 Marts 45.
Til Peder Fouchald!
   I Indien skeer det ofte, at en Tiger, der har smagt Menneske-
kjød, fæster haardnakket Bopæl tætved en Landsby, hvor da
næsten daglig En eller Anden bliver dens Bytte. Den, som
vover at opsøge og er saa heldig at dræbe Bæstet, betragtes og
belønnes som Landsbyens Frelser; thi ofte maa Befolkningen
endog fortrække. Finder Du nu nogen Analogi mellem en Hindu-
d.V,b.1,s.401   Yngling, der vover sig ud mod Dyret, men kommer sønderreven
tilbage, og dog agtes for sin Gjerning, og mig i Dysten med P.,
saa maa Du ogsaa finde, at jeg ikke bør agtes mindre end om
jeg virkelig var bleven den juridiske Sejerherre. Men at remit-
tere min Ansøgning om Eftergivelse til Regjeringen er, istedetfor
Noget, der lader sig ligne med den indiske Landsbyes Godhed
mod den uheldige, men menneskekjærlige, Jæger, at sætte mig
i et særeget Afhængighedsforhold til den og at lade mig forblive
gjeldbunden og Fant. Det hedder, og jeg billiger det, at Em-
bedsmændene, istedetfor blot at fortære, ogsaa bør erhverve sig
noget til Alderdom og Efterladte -- nu! jeg bygger mig en Stue
efter min Leilighed d. e: en saadan som Huusmænd have paa
Landet; men naar skal jeg siges at eje den, saalænge jeg skal
holdes i et saadant Suspenso. Jeg kan ved et eller andet Skridt,
f. Ex. ved et Skrivt vække vedkommende Finantschefs Mishag,
saa har jeg, om end Storthinget paapeger en Udsættelse til næste
Thing med Executionen, dog at befrygte en Indstilling, som kan
bevirke, at Executionen dog omsider kommer, og at saaledes
Ps Borgerløfte om min Ødelæggelse gaaer i Opfyldelse. Man
skulde ikke knække Modet hos dem, der have Hjerte til at
træde op mod Almuens Udsugere.
   Det er mig sagt at Kommitteeindstillingen vil gaae ud paa en
saadan Sagens Suspension, og min Følelse ved at høre det var
som om jeg havde faaet et Hundehalse med Lænke i om Halsen.
Da jeg nu troer, at Storthinget er paa Folkets Vegne dispone-
rende Herre over det jeg søger om, og da jeg har søgt om
Eftergivelse og ikke om Henstand, saa er det mit Ønske, at der
imod en saadan Indstilling maa fremsættes Forslag om at Thinget
strax deciderer alternative mellem Eftergivelse og Hensendelse
til Regjeringen.

   Og er det mit Ønske, om din egen fri Anskuelse tilsteder det,
at Du vil fremsætte et saadant Forslag. Falder det, da staaer
Indstillingen og jeg faaer finde mig i Halset enten det er fodret
af Kommitteen med Komplimenter eller med Pigger.

Din
Henr. Wergeland.

   P. S. Lad Dahl læse dette.

d.V,b.1,s.402  
TIL WILHELM LASSEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE