HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL NICOLAI WERGELAND

Grotten 3die Marts 45.
Kjære Fader!
   Hvilket besynderligt Gudsraad! Her ligger jeg i 11 Maaneder
og daglig togange spiser jeg dygtigt af vel den sværeste Kost,
som gives naar man ikke har Bevægelse, nemlig af Soldater-
stump & Pultost og -- efter 5 Dages Sygdom døer iforgaars min
Nabo Bureauchef Christensen af Forstoppelse i de nedre Veje!
Jeg befinder mig ellers ret vel; men før det bliver mildere, for-
lader jeg ikke Sengen.

   Da jeg har ikke mindre end 2 Bogtrykkerier sysselsatte forat
faae Postillen færdig (til Overrækkelse til Kongen før han mod
sin Afreise faar formeget at bestille) -- og da bliver færdig om
en Uge alt: saa vil jeg punktviis besvare dit Brev:

   1) Bygmesteren opfører hele Huset med Ovne og 3 panelede
Værelser, samt malede Gulve & Døre & Vinduer for 450. Disse
formere af Kongens 300 ( Carl Johans -- af Oscar har jeg
ingen endnu) samt 100 Spd. af hos Tønsberg staaende 330 Spd.
og hos Feilberg 50.

   2) Enkekassen har jeg tilbudt de 200 Spd i Sparebanken; men
da den endnu har noget over 200 Spd. tilgode, vil den have
Pant i det nye forat cedere Pant i det gamle Bostelle.

   3) Wulfsberg mener jeg er gal. Han skylder mig for 100 til
d.V,b.1,s.391   Sverige for over et Aar siden sendte "Jøder". Siden Nytaar
har jeg krævet Regnskab; men han beder altid om Udsættelse.
   4) Vosgraffs Gave er 100 &bmkv; Alen, ikke 1000 2 Alen paa
den ene Side.

   5) De gode Materialier ere: det 8 Aars Tømmer fra Wolffs paa
Blindern -- Mose fra Bodsfængslets Oplag -- Bord fra Gulbrand
Henriksen. Da Tømmeret er saa svært og smukt (ogsaa betalt
med 8 Sp. Tylten) bliver det behandlet med Kunst, idet Stokkene
tæljes og høvles.

   6) Oscar faaer Brevet nu strax efter Modtagelsen.
   7) Portrætet til 2den Udg. af Lodsen er i Kbhvn; men til Tryk-
ningen faaes først Papiir til Vaaren. Imidlertid lader jeg mig
ikke opholde fra Reisen ved det.

   8) Tidemand tog af for sin egen Fornøjelse; den Skizze jeg
fik kasserede jeg.

   9) Gørbitz er for kostbar, og Olsen den bedste naar jeg engang
lader mig tage af for Lie.

Henrik.

   P.S. Jeg kan ikke sige hvormeget det glæder mig at høre din
Aktivitet. Uden den trives jeg heller ikke i min Sygdom. Og hvad
skal jeg finde paa naar Prækenerne ere færdige? Det giver sig vel.

   -- Dronningen havde yttret da hun kom hjem fra Slottet "Nu
har jeg seet hvor Wgd boer og hele Huset var besat med Flag."
Paa hendes Geburtsdag flagger jeg atter og da saaledes:

   Fra Huustoppen -- 3farvet fransk (til Ære for Eugen)
   do      do      hvid Gjøs (til Ære for Damen)
   "      Tagvinduet brasiliansk ( "      "      for Familien)
   "      Altanen 1 norsk og 1 svensk.


   -- For Dronningen blev først præsenteret Lister over norske
Forfattere, hvilket hun havde forlangt. Det gik da som før.

   "Men jeg seer intet af Wergeland anført," sagde hun. "Det er
netop ham jeg vil have af."

   Derefter kom da Ordre til Anskaffelser en masse, og saa kom
-- den sledske Kammerherre (ventelig den Samme, der havde
bragt hiin Liste) for at fortælle mig om Dronningens Opmærk-
somhed -- at hun alt med stor Fornøjelse havde læst van
Huysum -- at Gratialet kunde hæves af mig ad libitum -- og
at han personlig ønskede intet hellere end at kunne tjene mig,
blot jeg vilde yttre et Ønske.


d.V,b.1,s.392  
TIL NICOLAI WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE