HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL KIRKEDEPARTEMENTET

Grotten 27de Februar 1845.
Til Kirkedepartementet!
   Undertegnede erklærer herved, at samtlige Betingelser ved den
Kongl. Resolution af 13de ds. betræffende en privat Begravelse,
hvilke angaae, at vedkommende Geistlige skulle erholde deres
Tilkommende og at Indvielse og de kirkelige Ceremonier skulle
finde Sted, skulle blive iagttagne før nogen Bevilling æskes hvad
Indvielsen angaaer og forøvrigt til rette Tid, om Begravelse fore-
gaaer.

   Betingelsen at forhverve Panthavernes Indvilgelse er efterkom-
met i vedlagte Erklæring fra dem.

   Derimod staaer det ikke i min Magt at efterkomme den Be-
tingelse, at skaffe Sikkerhed forat Stedets nærværende og kom-
mende Ejere skulle sørge for Gravstedets Vedligeholdelse. Jeg
ansøgte uden at tænke paa at sælge Stedet; men medens min
Ansøgning cirkulerede, skede Salg med den Clausul i Skjødet, at
Kjøberen, i Bevilgelsestilfælde, vedtog som en Servitut paa Ejen-
dommen, at Gravstedet skulde erholde Plads som af mig bestemt,
hvorimod Vedligeholdelsen skulde paahvile min Familie. Kom-
mende Ejere kunne altsaa idetmindste ikke borttage Gravstedet,
og da min Familie er talrig og i ret gode Stillinger bør man vel
kunne stole noget paa dens naturlige Følelser -- ikke at tale
om min Enkes. I en Skrivelse har jeg desuden anordnet, at
Gravstedet opføres med største Soliditet og beskyttes ved en
stærk Port for Grottens Aabning, hvortil Stedets Ejer og nærmeste
Frænde skulle have Nøgler.

   Jeg haaber saaledes og andrager ærbødigst om, at denne her
opgivne Garanti -- den naturligste og vel derfor sikkreste --
tages tilfyldest, saa jeg erholder det Kongl. Kirkedepartements
Tilstaaelse for at Resolutionen kommer mig tilgode. Ansøgning
til Hs. Mt. Kongen frafaldtes da jeg opdagede, at jeg ikke var
udsat for Mad. Jacobsens Veto.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.


d.V,b.1,s.390  
TIL P. T. MALLING
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE