HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL NICOLAI WERGELAND

Grotten 24 Febr. 45.
Kjære Fader!
   I Lørdags besøgte Kongen Slottet, og da flaggede jeg paakar,
hvorom Indlagte giver en Idee. Der var Blæst, saa det virkelig
var brillant, da det ikke var Lapper, jeg hang ud. Kongen spurgte
ogsaa Linstow, om hvem der boede der hvor man flaggede saa.

   Idag indfandt Kammerherre Holst sig med 150 Spd. og Bud fra
Hs. M. at Resten stod til min Disposition, uden at hæve kvartals-
viis. Det er for dem jeg bygger.

   Han sagde mig ogsaa, at han havde for Dronningen maattet
indkjøbe alle mine særskilte Digte og Venetianerne. Hun havde
alt læst Jan v. Huysum med stort Behag. Holst sagde mig, at
hvad jeg ønskede stod mig tilrede, og han udbad sig med yderlig
Venskabelighed at jeg maatte betjene mig af ham.

   Efter talrige Sthingsmændsbesøg kom Oscar og fortalte, at
Due vilde været her. Han lagde ogsaa til at jeg beholder Gra-
tialet (at D. havde sagt det). Men den Sag er af den Vigtighed
-- om jeg lever -- at jeg vil have den af Ds egen Mund. Jeg
har skriftligen erklæret denne, at jeg, om Gud lod mig leve,
ikke vilde opgive et saa nyttigt Blad, om end intet Gratiale
fandt Sted.

   Oscar beder Dig herigjennem at underrette ham om Du har
d.V,b.1,s.388   faaet den hele Hofpræstgage. Kun isaafald finder han (og jeg
med) at han bør udbede sig en Takkeaudienz paa dine Vegne.
Jeg vil da, at han ogsaa takker for mig.
   Bonnevie er bleven gal fordi jeg i mit Andragende til Thinget
har omtalt, at jeg ifølge Praems Paastande kastedes ud af min
Carriere, idet Dept. angav denne Grund, hvorhos jeg har skiz-
zeret noget den Behandling, som jeg led. De Papirer, han har
fremledt i Dept. ere min Klage over ham. Jeg har imidlertid
idag sendt en lang Skrivelse til Thinget, hvori jeg protesterer
imod at han skal antage, at jeg holder ham for min Avinds-
mand, samt imod at han skal vige Sæde. Sagen frygter jeg
ingenlunde for.

   Status den samme. Idag ved Opmaalingsforretningen skjæn-
kede Vosgraff mig 100 &bmkv; Alen Jord til. Materialierne opvække
Alles Forundring ved deres Tørhed og Sværhed. Raskt gaaer
Arbeidet fremad. Amalie er flittig paa Tomten. Skal der Bud
ind lel for os tomreipes, saa kunde jeg spare Penge om Stolene
& c. kom med det. Ere de virkelig til Byrde for Hestene (hvilket
jeg
[ei]
vil haabe) da betaler jeg heller f. Ex. Halvorsens Søn
eller en anden.

   En saadan Trædue af Spaaner, der pleje at hænges op som
en Amulet, skulde jeg ogsaa have. Alt dette er dog indskrænket
til den øverste Ende af det store Kjøkkenbord. Ah! jeg haaber
at kunne spise der Paaskekvel med Pigen, Gutten (en smuk
Soldat) og Bygmesteren samt et Par Venner. Risengrød og
Ludefisk eller Æg!

   Min Bygmester er fra Christiansand og fører det mærkvær-
dige Navn Nah Nahsen.

   I næste Brev om dit Befindende og Idrætter!
Det kjærligste Levvel!
Henrik.

   P. S. Planen til Mad. G. i D. er slet ikke overflødig, om end
Schr. har faaet. Hun er en Asyldame i Gjøvigen
[?]
.

P. S.    Dr. Conradi, absens
[per]
6 hebdomades, die Veneris declara-
vit statum sanitatis eundem esse. Qvod omne est, qvod in tali
d.V,b.1,s.389   frigore sperari potest. Medicus meus proprius, Lie, per tres dies
jam ipse ægrotat.
H. W.TIL KIRKEDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE