HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL CARL F. RIDDERSTAD

Eidsvoll 3 October 1834.
   Dyrbara broder! Trenne gånger bedjar du "skrifva, svara ändt-
ligen med första posten", sc. om jag ingår som medfadder för den
unga samväxtlingen "Svea och Nore." Du har eröfrat mig; jag
nekar icke, fast det vill väcka svenska Heimdal til tut och jem-
merslåt at se den rysliga Jothunen blotta pannan så näre hans
båga. Mere end dette kan jeg heller ikke nu give dig, da jeg
staaer midt imellem Kufferter og Reisepargas for at drage ind
til Akademiet. Lige siden jeg den 30te September fik dit Brev
af 14de har jeg ogsaa være hængesyg, da min Hest nemlig sprang
med mig, der var fuldt reiseklædt, i Vormenelven fra Færgen.
Vi forsvandt i Dybet. Jeg vendte da hjem fra en offentlig Fest
jeg havde foranstaltet "til Fædrenes Minde." Talen jeg da holdt
fra en Høi fra Borgerkrigenes Tid tilligemed Sangene skal Du
faae, naar jeg fra Christiania, efter Conferenz med Bjerregaard
o. fl. har nærmere besvaret dit Brev, som jeg derfor tager med
mig. Du skal i denne Maaned faae Bidrag. Ikke Reiseskizzer,
men Skizzer, Tegninger, Udkast. Jeg skriver ellers lidet Poesi
nu, da mit Sind staaer til den brydsomme Bane jeg vælger. Ha,
Ven! Stormen kom stærk -- 5 fagerttegnede Seil (mine 5 Candi-
dataar) fore splintrede fra Masten -- men se! jeg gjør en Ven-
ding og skjærper endda haanende de Seil jeg har tilbage. -- Jeg
deeltager ikke engang i den Trætte som i Kjøbenhavnsposten er
bleven ført pro & contra me. Welhaven har der været ude og
melder iblandt andet, at "han paa anden Haand er bleven under-
rettet om at jeg selv da han angreb mig søgte den svenske Heim-
dall i et Brev om Undsætning, som jeg nu kaster Vrag paa."
Sagen er at jeg dengang -- ukjendt med Heimdalls Charakteer
og Sind mod mig -- da Welhavens Angreb var blevet noget
rygtbart, tilsendte dette Blads Redactør en Skrivelse dette be-
rørende, hvori -- om ret erindres -- var indlagt en polemisk
Artikel.

   Der skal -- men ei af mig -- blive lagt skyndsom Haand paa
Afhandlingen om den norske Literatur. Du vil selv finde at jeg
ikke kan skrive den. Vil Du intet skrive over Cronhjelm, over
Lindeqvist? Ekstrøm har i Morgenbladet skrevet paa svensk et
Qvad over Cronhjelm -- men ei meget poetisk. Dog bedre end
d.V,b.1,s.181   det norske som sednere saaes der. Mig har han beæret med et
Digt, som ikke er ueffent. Lader Du trykke Planer til Unions-
kalenderen, saa send hid. Jeg skal da publicere den i vore
Tidender og aabne Subscription. Jag ud alt vekt og maaneskins-
agtigt deraf. Lad Censuren være terroristisk.
   Nu til Kufferterne og Ragerierne igjen!
Din
Henr. Wergeland.TIL NICOLAI WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE