HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL CARL F. RIDDERSTAD

Eidsvoll, 25 Aug. 1834.
   Genom R. Weisberner måste du hafva förlängst hørt från mig,
dyrbara vän; icke säreget bref, utan underrättelse om hur mycket
jag gillade din plan och om hvad jeg derföre gjort, nemlig med-
delt den til Bjerregaard samt en ung talentfull sjungande vän,
Sigurdson, -- bondson från Lomb under Dofre -- märkande sig
ständigt "Urdsongis." Han har fått ros och tadel af samma
sorten, dock ingendera så starkt som jag i börjande. Sickra dig
om bidrag tör jag från honom, fast jag ännu -- mens han fast-
hållits af sjukdom -- intet fått; men om B. tvekar jag. Likså
skref jag Weisb. två grundar, huru jag ämnade uppsätta att till-
skrifva dig: 1) ett missmod, sedan jag i den tiden (början af
Juni) vistades i ett melancholiskt deciderande, om jag, för den
dyra oafhängighetens skull, skulle offra det politiska hat, som
lärde neka mig geistlig verksamhet, mitt redan 5årige theologiska
Candidatur, och kasta mig paa medecinen, tagande in till akade-
d.V,b.1,s.179   mien som Student igen, genom 4 herkuliska år bryta mig en ban,
der måste gifva mig frihet och bröd, när jag hunnit de 30. Af-
vundet og misstanken har ätit min morgon; min middag ville jag
behålla för mig sjelfve. Tärningen faldt dit. Jag uppbier
[?]
blott min
faders återkomst från Paris, dit han gjort en tour med min syster
sedan i Juni. 2)
[Forsinkelse av regnskapet for "Tidsrunor"]
.
   Kemien og Physiken -- hjälpvetenskaper i medecinen -- har
jag lyst at studera vid Upsala. Jag skulle då äfven lära Sven-
skan; men tror du, bror, til skriftliga uttryckets fullkomlighet?
Vore det möjligt -- jag ville göra allt för att vistas mitt lif i
Sverig. -- En upsats om vår literatur ville jag göra allt at få
Bjerregaard till, då han vill skrifva den bättre -- antingen min
fâr; jag skall bedja honom.

Din
Henr. Wergeland.TIL H. O. CHRISTENSEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE