HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL GREGERS F. LUNDH

Eidsv. Pgd. 11 Aug. 34.
Høitagtede, kjære Ven!
   Mens den vénste Somren randt, havde jeg et vakkert Haab
i Blomster om at see Dig og vore svenske Venner her, og da
at gjøre Følge med op til Hammer & les autres environs de
Mjesen". Somren er mest "förfluten"; Haabet om disse Glæder
staaer dog endnu qvart, fast ikke uligt andre sørgelige Levninger
af en Sommer: Qvister, tørre og soplimslige, Halmstubber o: desl.
Kjære, gjør hvad Du kan! Her er p. t. nu indtraadt, som det
lader til, fast godt Veir, og Søndenvind afvexler i Døgnet med
Norden, saa Seiladsen kan ret gaae godt.

   Jeg vil her sætte Dig & comp. paa Spór efter en Bedrivt,
Historien bør opbevare. Lad Capt. Th. Broch og Andre fra
Kgvinger 1814 nærmere berette den. Jeg har af forskjellige
Officerer derfra hørt saaledes: Ved Magnor stod Lieut. Bay med
en Piquet; ligefor ham Gahnen. Denne trak Bay til sig. Bay
holdt gode Miner (hs Faders og hele Families Bo og Ejendom
var der lige i Egnen); dusede med Svenskerne; lod Gahnen med
godt Haab gjøre flere Bestikkelsesforsøg. Endelig bliver Tiden
Gahn lang. Han erklærer sig træt af lang Liggen, og mæt af
Bays gode Løfter og Snak. Han æsker Handling, den dem
imellem omtalte Handling, at han uden at gjøre Allarm skulde
lade Gahn rykke ind og forsøge at overrumple den da svage
Position ved Lier. Bay svarer, at han skal saa gjøre, da han
fandt at han havde indladt sig formeget med ham til at træde
tilbage; men den Belønning, Gahn vilde paatvinge ham (sigende:
"du är en fattig Man, Bror Bay. De 1000der beroe för Dig i
Krigscassan") vilde han Intet vide af før Alt var forbi. De
skildtes. Om faae Timer skulde Forræderiet fuldbyrdes. Men
hvad gjør Bay? (Poliskhed el. Fuulhed er et Nationaltræk, netop
sligt hos Normdne som W. Scott skildrer det hos Scotterne)
d.V,b.1,s.175   Han sprængiler til Kgsvinger, hvor Krebs var, beretter alt, ud-
beder sig, at han for ei at røbes for Svenskerne, maa blive arre-
stert som Forræder paa Retouren til sin Post, samt at han, for
Normændenes Skyld, maa faae en Befaling under Attaqven. Det
skeer. B. er kommen til Åbogen skifte paa Edskogen, da 2 Graa-
kapper med behørig Vagt indhentende ham arrestere ham under
adskillige Smædeord og Forrædertractemente, og føre ham tilbage
bag Armeens Linjer. Disse havde imidlertid stærkt besat Lier.
-- Gahn gik i Snaren. Der fortælles, at Svensker siden have
sagt: "ta' mig Djæflen, hørte vi ikke Bayens Röst i Krutröken!" --
Sejerherren ved Lier er Premierlieutnant, forøvrigt en fattig,
meget fattig Mand som holder til paa en liden Ejendom nær
Skuepladsen for hans herlige Bedrift.
Din forb. vensk.
Henr. Wergeland.

TIL KONGEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE