HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL LUDVIG DAA

Mand. Morgen 21 Juli
[1834].

   I dette Øjeblik modtog jeg dit melancholske Brev, kjæreste
Ven! Med een Ven (og jeg vil være det) kan du hjælpe dig. Sic
ego. Den Overs. af Bruces kan Du, hvad Norvagismerne (maa-
skee noget overdrevne) pynte paa. Heri det forlangte af Byron
-- alt sendt med Fornøjelse om det tilfredsstiller dig, og ingen-
lunde, efter dine underl. Overdrivelser, af Rang som Venskabs-
gjerning, men kun, som det er, med Venskabs-Ord. Jeg kommer
nok ikke til Chnia i hele Sommer; men jeg beder Dig inderlig
om at iværksætte din gode (men som det synes in momento
conceptionis qvalte) Tanke at røre paa dig hidop. Du har Kjærre
-- eller om den er solgt (qvod bonum f. f. fuerit!) saa reiser
daglig Eidsvellinger fra Glasgaarden. Kom snart! Tag med dig
hvem du vil -- helst en Medeciner & Botanicus. Kan du skaffe
den anorganiske Chemi fra en af de stortalende Doctorer. For-
leden stjal jeg et Liig fra en Grav, slog op Kisten iskjul; men
d.V,b.1,s.174   alt var Sort, Olje, Orme, Mask og Raadenhed. Jeg maatte slæbe
det ned igjen. Med Journal vil jeg ikke have at gjøre for Stu-
diets Skyld. Leve Reactionen, Generalfiskaler osv.
Din
H. W.TIL GREGERS F. LUNDH
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE