HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL GREGERS F. LUNDH

Eidsvoll Pgd. 11 April 1834.
Ædle, høitagtede Ven!
   Du har hædret mig med dit Venskab; men sandelig der har
Du lagt en Byrde paa Dig. Jeg er paa Knæerne -- ræk mig din
Arm! Jeg er i Nød -- strax raaber jeg til Hjælp! Jeg døer --
sandelig du maa følge mig til Jorden. Jeg lever -- jeg lever ved
Dig -- Jeg triumferer -- ogsaa din Sved har Deel i Triumfen. Se,
jeg trækker paa den umaadelige Capital som der er i en saa op-
rigtig Mands Venskab. Dersom jeg turde ahne at du vilde sige:
dette er formeget, -- da, nu, meget er det, men formeget kjender
jeg ikke for mine Venner.

   Sagen er -- jeg veed ikke til hvilken Autoritet en Ansøgning
om Amanuensposten (som "min Søn William" skal have) skal
indleveres. Jeg overantvorder en saadan til Dig, stilet til Colle-
giet, men, idet jeg hoslægger stemplet Papiir om den kanskee
skal stiles til Højere, kanskee til H. M., anmoder jeg venligst og
erkjendtligst om Du isaafald vil, med behørig Ordre og Under-
retning om de nødvendige Forandringer (saasom til "underda-
nigst osv.) overdrage at ordne denne Affære til Daae, til hvem
jeg heri lægger en liden Billet desangaaende. Forklar ham da
nøje (thi i Sligt er han vel aldeles uvidende) hvorledes det skal
omformes.

   Tal min Sag for Dhrr Professorer Lundh, Hersleb, Steenbuch,
Rathke, hvoraf vel et Par ere i Collegiet. Bed Prof. rev. Lundh
at byde Sverdrup Eggen. Jeg vil studere Islandsk, Historie og
Medecin, om jeg faaer de 200 Sp. Jeg rustificeres for stærkt
d.V,b.1,s.168   .
heroppe -- maa ind til Byen. Jeg maa fra Thingstudene -- de
dræbe mig.
   Viis mig og den Villighed at purre Capt. Munthe efter et Svar
paa noget ham tilsendt, samt at anmode Adolf Stabel om han
vil faae indsat i Mbldet Sangen til Pohlakkerne, dog med saadan
Forandring i 4de Vers:


           "ruller, som mod Berg hiin Flod,
           over højen Kreml i Blod."

   Fortryd ikke paa alt dette Bryderi. Lad mig vide noget hvori
jeg kan gjentjene. Elsk din Kone, Friheden og

din
Ven
Henr. Wergeland.

   Formeld "Gammelen" min sandeste Høiagtelse.


TIL CARL F. RIDDERSTAD

1
  tilbake Slet Omen.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE