HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL GERHARD MAGNUS

E
[idsvoll]
Pgd 16 Febr. 1831.

   Jeg kan erindre, kjære Ven! at Du engang yttrede nogen Ulyst
over det Arbeide el. Bryderie Maanedskriftet foraarsagede dig
-- jeg finder det ogsaa rimeligt ved Siden af dine mangfoldige
Arbeider osv. -- Vel! jeg er villig til at lette Byrden ind paa
mine Skuldre -- posito, at Gagen er 10 Daler Maaneden el. 9 el. 8;
thi Misfornøjelse over Folkebladets No. 3 har gjort mig lysten
efterat flytte ind til Byen forat holde det inden Tømme, og
da vil jeg flytte ind i en liden sort Hybel og boe som i et
Blækhuus.

   -- Mon Maanedskriftet vil have medfølgende Opsats? Jeg
arbeider paa en Original polit. Afhandl. dertil, da mit carmen
politicum (øget til det Dobbelte, saa det vilde udgjort 11 trykte
Sider) er confisceret.

   Kan Du hos Venner skaffe mig af med nogle Alen superfiint
Vadmel -- Alen 1 Mk. og 20 s.? -- Kom der ikke forleden en
Slyngel fra Toten med en 60 Alens Rulle, som jeg havde bestilt
i et 17 Mais Raserie, og spadserede afsted med en Forskrivning
d.V,b.1,s.111   paa 20 Daler omtrent, som skal løses 12 Marz under Æres For-
tabelse. Faaer jeg ikke solgt det paa 12 Alen nær, blier det mit
Liigklæde.
Din
Henr. W --

   Siig til Camilla, at man forundrer sig over at hun ikke gi'er et
Gny fra sig derinde i det Musehul.

   Pakkene ere sendte forlængst til Veslehamm.

hw.TIL LUDVIG DAA
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE