HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL GABRIEL H. KROHG

Christiania 24 April 1830.
   Det fryder mig at høre din Syslen -- gode Ven! med Folkene
i
[ -- ]
, en Gjenstand, der ogsaa sysselsætter mig udelukkende næ-
sten. Jeg gaaer ogsaa ind paa din Plan medhensyn til Dragten,
hvorom jeg hører af vor fælleds
[ -- -- ]
, nu jeg er herinde for at
bringe nogle Præliminarier istand før en Stholmstuur, som jeg
skal gjøre. Mit højeste Ønske hvisker ogsaa om en Odelsgaard
i philosophisk Roe, om at være Landmand, og det taler høit om
at man da kun er aldeles frie -- jeg kan da ikke andet, end
bifalde din Plan at blive Landmand; dog helst -- tag theologi-
cum; gaae paa
[ -- -- -- -- ]
. Du kan jo læse alt hjemme.

   Anvend din Indflydelse for Folkebladet -- det er efter min
Plan og har
[Krigsraad Flor]
som 1ste Redacteur, det skal være
et Communicationsmiddel imellem Sogneselskaberne. -- Skaf Bøn-
derne Bøger! -- Leve Frihed og Sandhed og Menneskekjærlig-
hed, den høje Broder til Qvindekjærlighed, hvilken lille Søster
ogsaa ømt maa tages i Favn.

Lev vel, din
Henr. W.

   Jeg skal sende dig nogle Almue-Smaaskrifter.

d.V,b.1,s.104  
TIL ALMUEN I EIDSVOLL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE