HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL VEDASTINE MALTHE

[26? desember 1827.]
   Jeg troer i den Grad at nyde Deres godhedsfulde, ædelmodige
Deeltagelse -- ædle Fru! at De ikke uden Interesse vil læse den
d.V,b.1,s.38   lille Farce, jeg er saa fri at sende Dem, naar De hører jeg er
Autor til den.
   De havde maaskee, ligesaalidt som jeg selv, ventet saa snart at
see mig trænge mig ind i Forfatterskaren, der er større end Na-
poleons Armee i Rusland, og medhensyntil Fortiden, hvad Ge-
niet angaaer, paa et Tilbagetog. Jeg har sluttet mig til den som
en Marodeur, og jeg fægter med Maske paa og med et opdigtet
Skjoldmærke. De havde vist heller ikke ventet, at jeg vilde
gribe Satiren.

   Hvad denne angaaer, da har den aldeles ikke de personlige
Hensyn, Somme vilde sige; skjøndt jeg ikke vil nægte at visse
Folks umaadelige, fremstikkende Egennytte og Arrogance have
givet Anledningen. Min første Idee hertil fik jeg hos en Ven en
Aften, hvor vi lagde vore Hoveder i Blød for at fremsætte de
latterligste Situationer, nogle voldsomme, egennyttige, hinanden
og hele Verden truende, Supplicanter kunde tænkes i. Jeg gik
videre end de Andre, og inden jeg vidste Noget deraf, havde
jeg faaet en Farce fat i min Indbildning. Jeg anvendte nogle
Timer, jeg ellers plejede at gjøre Besøg i, til at forme det lidt
bedre: en Hob mere eller mindre Bekjendte subscriberede, og
-- see her hvad det blev!

   Vær huld og naadig mod det! hvad jeg næstegang fremlægger,
skal bære flere Blomster, flere gyldne Frugter, mindre, færre
Torne. Isandhed det lille Qvarteer af en Have, jeg i dyre Domme
lejer paa Parnas, har her bragt mig en Tornebusk, en Hyben-
busk; men -- een Rose (Monologen) een frisk, dugget Rose vil
De finde. Dette siger jeg, dette Sidste, at der dog er een Rose,
forført ved Folks Dom, der pretendere et lidet Tribunal i Æsthe-
tikens Rige. Dog eet Sted er der i Monologen, jeg selv holder
af. Jeg har sat et lille bitte X ved det. Ligeledes see øverst
paa Pag: 60.

   Her er det som om Himlen vilde slukke Helvede med Sky-
ernes Graad. Den har alt druknet det kjære Haab, jeg havde
om at faae Dem -- Ædle! Dyrebare! at see og tale lidt med. Jeg
var saa glad i det; men nu er det forbi. Jeg havde en Tid
meget at tale med Dem om, da jeg vidste mig fremstillet fra en
slet Side for de Mennesker, hvis gode Omdømme er det, min
Sjel aander for. Man møder mig aldrig aabent! ja, endog min
Faders Kjærlighed har Skurke, for en Tid siden, søgt at berøve
d.V,b.1,s.39   mig; men de virkede intet uden at lægge derved en complet
Nidingsdaad til deres forrige Dynge af samme Slags.
   Jeg veed, og De veed det og, at der er meget at sige paa mig,
at mine Lyder ere Børn af Ubesind og Sandselighed tildeels.

   Men -- ikke mere herom! Jeg veed De er god, at
[De]
dog ikke
holder mig for utaknemmelig, falsk etc. Efter Juul faar jeg see
Dem. Dette Haab er mig en Stjerne, glimrende igjennem de
mørke, afskyelige Regn-Juledage.

   Jeg vil ikke besvære Dem mere, ædle, fortræffelige Menneske!
De har havt megen Uleilighed af mig; men jeg betaler den med
den inderligste Hengivenhed, med en sønlig Kjærlighed, den dy-
beste Agtelse! Vurdeer den!

   Tilgiv mig, at jeg saaledes føjer min Lyst til at tale med Dem!
vil De dadle det, saa siig blot: "det unge Menneskes Frihed
(for ei at sige noget værre) taaler at beskjæres; men jeg vil tie
med videre Irettesættelse, for jeg veed, at han holder af mig.
Jeg hører derfor i hans Breve intet Andet end hans Hengiven-
heds Aandedrag."

   Hulda er bange for alt fra mig: jeg tør neppe hilse hende og
lade det Ønske skjule sig i min Hilsen: at jeg maa see næste
Juul og Nytaar gladere imøde end denne. -- Mit Carneval kom-
mer jeg til at holde med meget adstadige Folk med Moses og
Propheterne, da jeg har faaet den herculiske Styrke at tage fat
for fem Dage siden paa den berømmelige Genesis.

   Dog -- Hulda gjør Ret i det. Det er med Mandspersoner
iforholdtil Fruentimmer som med Hr. Lucifer, at, faae de først
fat i et Haar, faae de snart den hele Person. Jeg vil stræbe at
vise mig saaledes at Hun, den gode Hulda, ikke skal frygte for
at være i min Magt, -- en constitutionel Magt, hvor Hjertet er
Grundloven.

   De kan ikke, ædle, gode Fru Malthe! troe, hvor Lovise og jeg
ere blevne gode Venner, og hvor glad jeg er ved at vide mig
en Plads i et saa godt, aabent Hjerte, og ved at vide Hende deel-
tagende i min Skjebne. Jeg holder af Dem som en Søn af sin
Moder, af Lovise saameget som mange Elskere af Deres Elskede;
men af Hulda mere end ti Elskere, naar Deres Kjærlighed blev
sammenadderet. . Dette er sandt: min Lidenskab er saa reen
som varm -- den har oversvømmet min Sjel: den falder aldrig:
den venter blot paa Huldas "Bliv!" og Lande og elyseiske, palme-
d.V,b.1,s.40   dækte Øer og Lande, med Roser, dunkeltglødende i Laurers og
Olivens Skygge, ville skyde frem af det høje Hav.
   Jeg bringer Hulda min kjærlighedsfuldeste Hilsen -- Lovise
min venskabeligste -- Dem, ædle Frue -- min -- Gud lade det
blive saa! -- min Moder, bringer jeg den taknemmeligste, den
sønligste, ømmeste Hilsen. Himlen vil lade Sundhed, Glæde og
regne ned paa Dem og Deres høitagtede Mand. Bed Hulda --
om jeg tør frembringe en saa dristig Bøn, som jeg kun tør grunde
paa Overbeviisningen om Deres Godhed og paa mit gode For-
hold -- ei at erindre mig med Uvillie!

   I dette Haab henlever jeg et Liv ofret mine Pligter.
Deres ærbødige, taknemmelige
Henrik Wergeland.

   P: S: Tilgiv mig min Dristighed, idet jeg besværer Dem med
dette Brev, og at det, slet sammensat, tillige er yderst malpro-
pert; men -- mit Blækhus finder jeg næsten tørt, og det er alle-
rede forlængst Høimidnat, og Hesten reiser, som jeg troer, imorgen
tidlig.TIL LUDVIG MALTHE
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE