HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 7. BIND: 1844 - 1845

HADELANDSREISEN.
del 5
d.IV,b.7,s.360   dige Veiviseren fordi han tilstod han havde viist os feil. Altsaa
et Stykke tilbage og saa paa egen Haand.
   Men det gik galt. Efter flere Timers Anstrengelser i aldeles
vild Fjeldmark, i Bjørnenes og Filfrasernes veiløse Region, i tæt
Mørke og Snefog, opgav vi Begge -- og min Fætter var en ro-
bust Karl -- at komme længer. Hesten stod tvertover et kul-
blæst Træ og syntes at være af samme Mening som dens Herrer,
der alt havde hyllet sig ind til Natten og lagt sig aldeles ud-
tømte og raadvilde i Pulken.

   Men jeg var Veslebrunens Ejer og jeg elskede den som en
Ven -- ja mere, med Lidenskab. "Det gaaer ikke an," raabte
jeg efter en 10 Minutters Stilhed; "Hesten maa reddes, og kan-
skee han redder os med, naar vi faae ham drejet om og vi lade
ham selv styre Kursen tilbage. Jeg skal gaae tilbage og see
om Sporet endnu er der".

   Sporet var allerede borte i det forfærdelige Snefog; men hvad
er det? Lyden af en liden Foss? "Holloi, Fætter, kom og see --
ligger der ikke en liden Kværn der paa den anden Side?" Om-
sider bleve vi enige om at det bratte Hvide derover maatte være
en snedækket Kværnvæg, og nu bemærkede jeg med indiansk
Skarpsindighed: er der en Kværn, er den ikke saa overmaade
langt fra Folk; disse har malet til Juul, og faae vi Brunen over
lugter han sig nok frem. Det gjaldt Hestens Liv at balancere
over de spidse store Klippestykker, hvorimellem Fossen nu sil-
rede ganske sagte. Men o! det lykkedes; en Linjedandser kunde
ikke have gaaet nettere, og da den kom paa den anden Side
prustede den friskt og freidigt som om den forstod, at vi nu
vare paa ret Vei. Vi kravlede efter paa Hænder og Fødder
og nu lode vi den Brune styre Kursen, mens vi trampede bag
efter i den dybe Sne. Efter en Fjerdingsveismarsch prustede
Brunen atter. Vi vare ved Hanoa eller Uloa -- en Plads med
et ligesaa vildt Navn som Egnen var det. Derfra da med Fak-
ler om Morgenen til Hadeland.   Min Onkel havde i den Grad vakt min Interesse for en Gut
af Taterrace, der skulde være i Besiddelse af de mærkværdigste
umiddelbare Aandsevner, at jeg besluttede at tage indom den
Gaard, hvor han skulde opholde sig for Tiden. "Og tag saa
d.IV,b.7,s.361   uden videre ind iaften til min gode Bekjendt Hr. Gästström i
Nabodalen, en overmaade gjæstfri Mand. Hils ham blot fra
mig."
   Jeg kom til Gaarden, hvor "Vesle-Anders" skulde være. Hans
Figur var aldeles æsopisk, hans Ansigtstræk, Kinder, Øine og
Næse, aldeles mongoliske. Han kom frem med et Bræt, som
han havde udskaaret i Form af en Fele og bespændt med Tagl-
strenge; og paa dette Instrument spillede han nu med en lige-
ledes selvgjort Bue ikke blot Dandse, men nogle vidunderlige
egne Kompositioner, som han sagde faldt ham i Øjeblikket for
Haanden. Jeg var allerede forbauset; men blev det endnu mere,
ja jeg kan sige indtil Ærbødighed som for noget Overnaturligt.
Thi da jeg giver ham et Bibelsprog at prædike over -- deri
skulde han især have sin Force -- faaer jeg en Præken at høre,
som ingen Præst skulde skamme sig ved, ja Enhver af Landets
Præster gjøre ham den ikke efter. Men det kunde være en
Tilfældighed; Anders kunde før have faaet samme Text. Altsaa
en ny en; men løst med lige glimrende Udfald! Anders over-
tænkte sin Text en halv Minuts Tid med halvlukkede Øine og
foldede Hænder, og saa begyndte han med god Diktion og i et
velordnet logisk Foredrag at udvikle den. Jeg antog, at hans
Prækener dog kun bestod af velsammensatte Brokker af en læst
Postil; men -- Anders kunde ikke læse. For et saadant Vid-
under maatte der sørges; og man gav mig ham med saameget
større Glæde med som det Kvindemenneske, han hidtil havde
fulgt med, (Moder eller Søster?) just laa Liig paa Gaarden.
Anders blev sat foran i Pulken under et Teppe, og saa gik det
i samme vedholdende Sneefog videre. Paa Harestuvandet vare
vi begge bange for Ulve, hvorfor Anders af og til spillede et
Stykke paa Felen.   Ved Midnatstid standsede vi udenfor Hr. Gästströms for Gjæst-
frihed virkelig bekjendte Huus.

   "Væk ikke Hosbond og Madmoer," sagde jeg til Pigen, skjøndt
jeg var gjennemfrossen og Sult og Tørst peeb i mine Indvolde.
"Blot en Seng til vi imorgen tales ved". Nogle rimede Seng-
klæder bleve i et iiskoldt Værelse lagte i en Seng. Det havde
sikkert paadraget mig en Dødssygdom var jeg bleven liggende
d.IV,b.7,s.362   der længer end jeg fik Lov til af den gjæstfri Huusherre. Men
efter en Minuts Lidelser eller to kommer Pigen ind med det
Budskab fra Hr. Gästström, at jeg strax skulde staae op igjen
og forføje mig afgaarde.
   Jeg var overbeviist om at Pigen maatte have misforstaaet sin
Hosbonde, og bad hende gaae ind at sige, at jeg kom paa hans
Bekjendts min Onkels Anbefaling.

   Nei, der var ingen Misforstaaelse. Jeg var viist paa Døren
og fulgte Anviisningen strax med det Bud til Hr. Gästström, at
jeg rystede min Saale paa hans Tærskel. Anders lagde til, at
han gjorde det Samme.

   Denne Fremfærd af en for sin Gjestfrihed bekjendt Mand,
midt i Julen, i Norge, mod en Fremmed var mig uforklarlig.
Manden var svensk; men Svensken giver ikke Normanden efter
i Gjæstfrihed, og han havde været mangfoldige Aar i Landet.
Men en paa Stedet Velbekjendt gjorde mig opmærksom paa, at
han havde Ord forat drive sin gamle medfødte "Ødmjukhed"
selv mod sine Nærmest-Overordnede ganske overordentlig vidt.
"Og veed Du desuden ikke, at han regner sig til de Grevelige?"
lagde han til med Eftertryk.

   Patronen var i sal. Grev Wedels Brød, og man havde i Folke-
snakken udbildet sig et Fiendskab, der skulde finde Sted mellem
den hele noble Familie og min Ubetydelighed. Altsaa i den
Tro at gjøre Herren til Behag? men jeg tror, at havde Hr. For-
valteren vovet personligt at afgive underdanig Indberetning, havde
han faaet sig et dygtig Ørefigen af Hr. Greven, og det baade
links og rechts.   Det var kosteligt at see de Ansigter, hvormed de Præster,
jeg kom forbi paa den anden venligere Side af Fjeldet, hørte
Anders's Prækener. Han beundredes overalt; men jeg kan ikke
beskrive den Forbauselse, som betog en theologisk Kandidat af
erklæret Herrenhutisme, da han hørte Vidunderet præke. Efter
Herrenhutisk Tro skee stundom umiddelbare Inspirationer fra-
oven; og Kandidaten løftede ogsaa Hænder og Øine mod Himlen
af Ærbødighed og Begeistring. Ligesaa beundrede Kandidaten,
der var en dygtig Musiker, Anders's musikalske Talenter. Han
var virkelig ogsaa en liden Waldemar Thrane med sin Pukkel
og sin Genialitet. Min Fader vilde lade ham opdrage til Skole-
d.IV,b.7,s.363   lærer; men lære vilde han ikke. At stryge om syntes at være
ham en ubetvingelig Drivt, og det især naar der etsteds var
Drik og Dands. Han tog da sin nye ordentlige Fele og strøg
afsted, spillede og prækede for hvem som vilde, uagtet det Sidste
var bleven ham strengelig forbudt, og kom saa fuld hjem mod
Morgenen. Et ubetvingeligt Hang til Brændeviin gjærede i hans
vilde Natur, og den 14 eller 15 Aars Vanskabning løb efter Gjen-
terne, skraaede Tobak og drak trods nogen Karl. Jeg forsøgte
at faae ham indunder Vaisenhusets strenge Tugt; men Statu-
terne tillod det ikke. Der blev anvendt milde og alvorlige Til-
taler -- hans Feil vare uudryddelige. Og tilsidst strøg han rent
bort, da jeg engang havde givet ham en Revselse med mit Pibe-
rør, saa den vel ikke var saa streng endda.
   Men sikk'en Fulas! Paa Grændsen af Bygden bliver han spurgt
om han ikke var den der Gutten hos Wergeland; men da han
raskt svarer: "Aa jeg kjender vel den Gutten; men mig er det
ikke;" slipper han væk og -- ind til Christiania. Nu var han
hjulpen. Endnu skal hans usle Legeme udholde hans umaade-
lige Udsvævelser; dog har jeg hørt at han skal være for sløv til
at præke og musicere originalt mere.

   Men hvilken uberegnelig Rigdom af Aandsgaver gaaer ikke
tilgrunde i Armodens Masser, indtil Staten erklærer det fødte
fattige Geni for sit Barn og tager det under sin Opdragelse!

JEG PROSTITUERER MIG SOM JÆGER.

   T
ourist og Tourist er To, men Jæger og Jæger er Eet. Der
gives en Mængde Tourister, som blot drives om af en Lyst til
at samle Kuriositeter per fas & nefas, saa man ordentlig passer
paa dem som paa Tyve -- Andre, som drives af Forfængelig-
heden at kunne sige om enhver Plet "jovist har jeg været der."
Men der gives ogsaa Tourister, der drives, uden Affektation
for det Pittoreske, af sin Idealitet til at nærme sig Gud i den
inderligere Betragtelse af hans Godhed og Almagt, som Skuet
af en skjøn Natur yder. Paa de ensomme Høider hensynke de
i denne ophøjede Vellyst, medens den uægte Tourist trækker
Klokken op forat see om det kan være passende Tid at stige
ned, og Jægeren kun gloer efter Vildtet. Men fælles for Tou-
d.IV,b.7,s.364   risterne af enhver Klasse saavelsom for Jægerne er den Lige-
gyldighed, hvormed de vade ud i et Morads, glemme Maden,
svede og udmase sig, kaste Penge bort, rive sine Klæder isønder,
og udsætte sig for Tab af Liv eller Helbred.


   I 1843 blev jeg af nogle ivrige Jægere indbuden til at deel-
tage i en Storjagt paa Krogskoven i Pintsedagene. I Pintse vil
Alt ud i det Grønne, og jeg havde den hemmelige Plan at liste
mig ned paa Ringerike, uagtet Straffen for Desertion var den
skjændige, men af hele Selskabet med Haandslag vedtagne, at
Enhver af dette skulde have Lov til at stryge den grebne Deser-
tør med den Strydot i Ansigtet, hvormed han havde reengjort
sit Gevær. "Pyt" -- tænkte jeg -- "i Steensfjorden er der nok
Vand til at vaske Skamflækkerne af med," og saa tog jeg da
med, ikke fri for at nære forræderske, mere touristiske end
jægermæssige Hensigter.

   Vi reiste af i Regn og kom til Stedet i Regn -- fire Mile paa
desperat Vei -- Bagatel! -- En halv Times Rekreation -- saa
ud i Regn igjen i den dryppende Skov, der alt hyllede sig i sin
Aftenkappe -- Fire Timers Jagt -- I Kvarteer med en Hareunge
Kl. 11 i saadant Mørke at Rugderne fløi os paa Næsen -- Re-
kreation til Kl. 12 -- To Timers jammerlig Hvile i usle Senge --
Op og ud Kl. 2 1/
2 i Regnen igjen for at komme igjen til Middag.
Modfalden slentrede jeg bagefter Følget. At komme til Ringe-
riket, opgav jeg for Veirets Skyld; men vandre om paa de male-
riske Høider om Kleven, det kunde jeg dog. Altsaa i en Sving
af Stien, hvor de Andre ikke kunde see mig, Høire om og i for-
ceret Marsch tilbage til Sengen.

   Jeg vaagnede Kl. 6, og nu stod min Forbrydelses Følger for
mig. Først vilde jeg da nyde alle de Frugter deraf, der lode
sig tage, og derimellem var da Besøgene paa Klevhøiderne de
vigtigste. Det var ogsaa saavidt Opholdsveir. Neppe havde jeg
tændt min Pibe forat gaae ned til Dronning Eugenias Udsigt,
før den Idee faldt mig ind, der (om Musen lod sig kalde) at
skrive et Poem, som idetmindste kunde fordele Selskabets rime-
lige Harme noget. Jeg fik en liden Draabeflaske med Blæk,
1/
2 Ark Papiir, og inden faa Minutter sad jeg paa Jordbakken
med mine Skrivesager foran mig paa Bænken. En kold Vind
d.IV,b.7,s.365   blæste mig i Nakken, saa jeg maatte skynde mig, og i saamange
Minutter, jeg kunde holde Vinden ud, fik jeg færdig en Vise i
den dengang yndede "Schmahrske" Stiil -- d. e. et Rococo-
Arbeide af Sentimentalt og Humorist -- som jeg haabede skulde
opfylde Hensigten. Dog var jeg saa lidet


sikker paa, at dette vilde lykkes, at jeg
holdt det for bedst at opsøge Selskabet.
Mindst 3/
4 Miils Marsch gjennem de af-
skyeligste Egne. Men der tog jeg Post
paa en Sætervoll midt i Jagten som om
Intet var passeret. Tause hyttede Jægerne
ad mig; men da Jagten fremdeles viste sig
frugtesløs, stormede de Alle imod mig med
Hui og Skrig. Imidlertid blev der dog til-
staaet mig et Forsvar medens Strydotterne
bleve lavede til i de vaade sodfulde Geværpiber. Jeg fortalte
da at jeg var skræmt tilbage af et Skovtrold og sang derpaa
følgende Strofer:


En Jæger.           Det Ønske, Brødre, jeg vil harmfuld sjunge,
                 fortjener ei Pokal og ædel Viin;
           men gid, at, som et glorødt Jern, min Tunge
                 kan præge dybt min Harme i jert Sind!
           Jeg ønsker, at den Jæger, som sin Ære
                 har med sin Post saa skjændigen forladt,
           maa aldrig meer Gevær paa Skuld'ren bære
                 og drikke med en ærlig Kammerat.Den Undvegne.           Ak I, som vandre alt til Ringerige,
                 at skyde Bjørn og Hare og Tiur,
           alt mens I gik Jeg tusind skjød af Slige,
                 idet jeg tøjed ud min Morgenluur.
           Og mens paa vaade Been, moradsbestænkte,
                 I vandred Dale ned og Bjerge op,
           da kikked jeg, som mig i Dynen sænkte,
                 igjennem Drømmenes Kaleidoskop.           I tænkte, jeg kun æde kan og drikke
                  -- ja drikke alt, undtagen dydig The.
           At jeg kan sove, I erindred ikke;
                 og alle gode Ting bør være tre.
          
d.IV,b.7,s.366              I Slumren Blodet let i Aaren triller,
                 som Morgenviin, fra Finger og til Taa,
           imens i Øret bliden Engel spiller
                 en Melodi, som Drømmene forstaae.


           Jeg hørte i min Slummer Gjøge galte
                 og Drosslers høje klare Sølverlyd;
           men ingen skyldløs Skabnings Liv betalte
                 en vild og blodbetegnet Jægers Fryd.
           Jeg slumred ved en venlig Huldres Side,
                 og Alfer ved mit Leje Harper slog.
           Nu vide I, hvi jeg min Flugt itide
                 til Sengen fra de skumle Skove tog.

           Hvorledes kom vel Jeg blandt Jægre vilde,
                 Jeg, som ei anden Skabning fældet har,
           end denne Hvidveis, denne fromme, milde
                 dødblege Blomst, som jeg paa Brystet bar?           . . . Jeg, der en blaa Viol har ikkun myrdet
                 istedetfor den vilde Duehun,
           ja føler med Violens Mord bebyrdet
                 mit Hjerte tungt ifra den samme Stund?           Hvi skulde Anemonen ikke aande
                 sin søde Sjel ud paa sit Fødested?
           Og Hvo kan vide, om ei Dødens Vaande
                 Violen paa mit grumme Hjerte leed?           Da jeg en Pige Anemonen bragte,
                 hvi brugte hun det Udtryk: "den er død?"
           Et Sting af Skræk mig gjennem Hjertet jagte:
                 "Hvad, om nu mig en Magt fra Himlen skjød?"           "Hvad, om den skumle Taage hist af Storme
                 blev til en Jetteform isammenjagt?
           Hvad, om dens Strimer pludselig sig forme
                 til Dødens Pile, hver paa mig anlagt?           Hvad, om Gestalten ud sin Arm da rakte,
                 og greb mig, som jeg plukked Blomsten af?
           Mon ikke Denne samme Rædsler smagte,
                 da Døden jeg for tidligen den gav?"d.IV,b.7,s.367  

           Saa tænkte jeg, imens min Morgenpibe
                            jeg smøgte paa den underskjønne Klev,
           men tænker nu, at Hver af Jer begribe,
                 hvi jeg inat medeet tilbage blev.
           "Hver har sin Lyst" -- det være skal Moralen --
                 og derfor tænker jeg, vi slutte Fred,
           og bytte nu Geværet med Pokalen,
                 der skyller Skam og Harme sammen ned.

   Dommen, som faldt, lød at jeg skulde være fri for Straf fordi
jeg havde udmærket mig som Poet; men jeg skulde erklære, at
jeg havde prostitueret mig som Jæger.

   "Ja med Fornøjelse, MHrr.," udbrød jeg sjeleglad. "Skjøndt
Faktum dog er, at jeg har gjort Noget, mens I Samtlige Intet
har udrettet. Men se her er dog en ret vakker Udsigt."

   "Fanden i Vold med Udsigterne!" -- sagde Formanden --
"Tys! har ikke Diana der Los? Afsted igjen!"

   Alle vare væk som blæste. Men da en Prostitueret ikke har
noget at tabe, kastede jeg mig rolig ned paa det herlige Græs-
teppe og tog Nisten fat.

MIT STOLTESTE ØJEBLIK

   er unegtelig det, hvori jeg fra min Loge var Vidne til mine Fien-
ders morderske Nederlag i det saakaldte "Theater- eller Camp-
beller-Slag." I det Ophøjede nærmede det sig Synet fra Mont-
Gaillard
af de rasende Elementer. Hvad der menes med be-
meldte Navn samt den nærmere Beskrivelse vil jeg dog ikke
indlade mig paa. En saa mærkelig Begivenhed kan Traditionen
aldrig glemme, og da denne snarere lægger til end tager fra,
vilde jeg formindske min egen Berømmelse, om jeg bandt den
til skrevet Ord.
   Hvor kan jeg tale saa? Her kan ingen Overdrivelse finde
Sted hverken af Pryglene (thi de faldt rigeligen og uden Persons
Anseelse) eller af Massakrens vilde Skrig, Skandalen paa de
Slagnes Side, Triumfen og Glæden paa de Seirendes. Første
Logerads Damer stode i allehaande af Øjeblikkets raske Stil-
linger og viftede med Lommetørklæderne som med Sejersfaner;
anden Logerads Damer raabte Hurra og paa Gaderne gratule-
d.IV,b.7,s.368   rede Borgerne hinanden mange Dage efter, medens de slagne
Intelligentsriddere af gode Grunde holdt sig hjemme.
   Ja saaliden Overdrivelse kan finde Sted, om end intet skrevet
Ord fastholdt Begivenheden, at Traditionens Fortælling vel endog
skulde blive mattere end Sand-
heden kræver. Den veed f. Ex.
intet om, at jeg havde et Syn liig
det Maleren Kaulbach maa have
havt, da han undfangede Ideen, at
fremstille de Slagnes Geister i fort-
sat Kamp ovenover Hunnerslaget.
I det Øjeblik nemlig en Høieste-
retsadvokat (i gamle Dage min for-
trolige Ven) viste den grusomme
Raahed at lægge en skingrende
Barnetrompet an lige ved min gam-
le Faders Øre, medens en Høje-
steretsassessor gjorde det samme
ved sin gamle Svigerfaders, syntes
jeg fra min Loge yderligere at see forskjellige fæle Dæmoner
at stige op af Parkettet for at gjøre Intelligentsridderne (Fiendens
Partinavn) samme Tjeneste som Valkyrierne Hakon Jarl i Hjør-
ungavaagslaget. Jeg saae Misundelsens, Raahedens, Ondskabens,
Hadets, Selvkjærlighedens og Dumhedens Dæmoner. Jeg spurgte
dog ikke min Sidemand, om han saae noget, da jeg er vis paa
at han vilde have svaret at det maatte være Lamperøg.   Da jeg kom hjem ordinerede jeg strax af de Krigsomkostninger,
jeg kunde forudsee, en ny Kappe med blodrødt Foer til Minde
om Seiren -- altsaa en Slags Triumfdragt, og da jeg sagde til
mig Selv: "man vil ødelægge dig som Poet," svarede det i mit
Indre: "Det skal blive en Løgn! Gjeit, der trives jo meer man
bander dig! Løvetand, der voxer jo meer du trædes under Fød-
der, værer mine Symboler!"

d.IV,b.7,s.369  
RÉVENGE.

   T
re Aar og vel saa det gjemte de slagne Intelligentsriddere
paa Hevnen, og holdt den saa frisk, som om Bulerne endnu
vare det; men da fik de Tilfælde at støde en Glassplint i mit
Hjerte, som endnu værker der.
   Jeg sad just paa et herligt gyldent Løvetandteppe udenfor mit
Logis paa Slotspladsen og legte med en Ræv, da der indfandt
sig nok en Mikkel. En af mine oprigtigste Fættere kom nemlig
tydelig med den Ræv bag Øret, at see hvad Virkning et Bud-
skab, der rimeligviis vilde have knust ham, havde paa mig.

   "Stakkels dig, Fætter Henrik!" sagde han, "Det er Synd paa
dig; men tag dig det dog ikke altfor nær. Jeg kommer ligefra
Athenæet, hvor du er negtet Optagelse. Oprørende Scener
fandt Sted. Man hujede og skreg "nu har vi ham, Hurra!" da
Propositionen fremsattes, og man sprang over Borde og Bænke
da Voteringen en bloc fandt Sted.

   Værre end selve Troppens Høvdinger raste dog dine gamle
Venner. De denuncerede dig endog som Spion, og det blev
grebet som et Motiv, der maatte kunne undskylde Englene.
"Hvad have vi mere behov?" skreg man. Selv Blodets Baand
viste sig brustne.
Ja, lieber Vetter, selbst dein Schw -- "

   "Schweige!" hvislede jeg saa Mikkel viste Tænder; og idet jeg
trykkede den til mit Bryst, sagde jeg: "Om jeg slap dig, du
vilde utæmmelige Dyr, midti store Byen, vilde du ikke blive iv-
rigere forfulgt af alskens Pøbel og Hunde end jeg bliver det.
Men ligesaalidt som du faaer Dødsskudet, Mikkel, af dine kei-
tede Forfølgere, faaer jeg det af mine."

   Fætteren vilde fortælle mig noget af Detaljerne; men den hele
Historie forekom mig allerede i Grundtrækkene saa væmmelig,
at jeg ikke vilde høre noget derom. Og jeg har holdt dette helt
til Nu. Kun nødtvungen og ganske tilfældig har jeg faaet Navne
i mine Øren paa Flere, der før ikke noksom havde kunnet smigre
mig i mine Øine som Digter og som jeg derfor var enfoldig nok
til at regne mellem mine Venner, men som i Athenæet baade
talte imod mig og hoppede over Bord og Bænke med Pluraliteten
da der skulde voteres.

   "Du tager dig det dog ikke nær, Henrik?" sagde min gode
Fætter.

d.IV,b.7,s.370      Jeg smilede og rakte ham en Løvetand. "Der er mit Symbol,"
sagde jeg. "Har du seet et kosteligere Blomstertæppe? Dog har
tusinde Fodtrin traadt derpaa. Asinæerne kunne ikke formørke
denne blaa Himmel, ikke gjøre disse grønne Blade sorte. Og
meer behøver ikke Jeg til min Lykke."

   Nu kan jeg lægge til: Jeg døer nu sandsynligviis i mit 37te
Aar; men jeg vilde ikke have levet saa længe, om jeg skulde
have taget mig Modgangene for nær.   Den hovedkuls Votering gjorde det muligt for Enkelte af hine
trofaste Venner at troe, at de ikke vare blevne bemærkede, og
at de i yderste Nød nok kunde vove en Benegtelse. Flere af
dem have ogsaa nærmet sig med den gamle Sødhed, og jeg
har oprigtig ladet som om Intet var passeret, som om de kun
have været "bortdrevne af Omstændighedernes Strøm" (Skur-
kenes Kjærlighedskappe). Kun da en dansk Person af Asinæerne
igjen vovede at tale i de gamle Toner, forekom Maalet mig saa
sledsk og hans Adfærd mig saa ussel, at jeg røbede at Glas-
splinten endnu sad i mit Hjerte.

   Men naar jeg ovenfor har sagt, at den endnu værker der, da
er det kun hvergang jeg paa mit aarelange Sygeleje kan have
ønsket mig et eller andet Værk fra Athenæet. Men dette er
bleven -- evig lukt for mig.

MYSTIFIKATIONER.

1. Dansken.    Intet maatte forundre mig meer, end en Dag i 1836 fra min
Seng, hvor jeg laae syg, at see Hrr. Kopist Haaken Pindes Per-
gamentansigt stikke ind ad min Dør. Han var en af de grun-
digste Departements-Dagdrivere; men han havde dog Dagen be-
sat med at opfinde og føre Sladder ud. Med mig havde han
altid havt overordentlig at bestille, saa Besøget høiligen over-
raskede mig. Strax jeg havde seet Fjæset, fik jeg see Bagen
og hørte ham sige udigjennem Døren: "Jo værsaagod, Han er
hjemme -- værsaagod!"
d.IV,b.7,s.371      Han havde begyndt at føre en Dansk, som dengang begyndte
at vinde nogen politisk Berømmelse, til mig; og virkelig bestod
Hrr. Pindes Hovedbeskjæftigelse om Sommeren i at føre ankomne
Danske omkring. Med største Omhyggelighed havde han hidtil
holdt dem fra at besøge mig; men denne Reisende havde for-
modentlig ved et bestemtere Ønske faaet Haaken til at føre sig
om. Haaken var inderlig fidel. "Godmorgen Du" og "hvor
staaer det sig, Du?" "hvad skriver Du nu paa Du?" og "Gud-
velsignedig Du," saa jeg var færdig at kaste op i den Fremmedes
Nærværelse. Jeg bad denne at komme igjen Dagen efter alene.
Da han kom havde jeg just skrevet et Sørgedigt over Professor
Lundh. "Der seer De Prøve paa Raggen," sagde jeg, idet jeg
rakte ham Papiret.

   "Raggen? Raggen?" spurgte Dansken.
   "Det vil sige Haarene paa visse Slags Dyr, saasom Bjørne,
Ulve og Varulve. Dette er af den norske Varulv, som De har
vist den Interesse at ville see."

   Han negtede ikke, at jeg var bleven skildret ham omtrent saa
af -- Hrr. Haaken Pinde; men at dette havde vakt hans Mis-
tanke, saa han med Bestemthed havde yttret det Ønske at lære
mig at kjende. "De kan vel ikke føre mig til ham?" havde han
spurgt Hrr. Pinde.

   "Hvorfor ikke," havde Haaken svaret, "vi ere jo Studenter
sammen og Dus."

2. Svenskerne.    En Dag skulde jeg som Amanuensis paa Universitetsbiblio-
theket føre et Par svenske Magistre omkring. De ønskede at
see den norske Skjønliteratur. Jeg viste dem et lidet Knippe.
De spurgte efter Henr. Wergelands Skrifter, og begyndte en Dis-
kurs, der viste, at de havde været i de Venners Hænder, som
man kan vogte sig for selv.

   De havde ikke spurgt mig om mit Navn, og jeg vovede nu en Spas.
   "De viser ham en ufortjent Ære, Hrr. Magister!" sagde jeg
fra den anden Side af Reolen, hvor jeg holdt mig forat skjule
min Latter. "Her i hans Fædreland spørger man aldrig efter
hans Skrifter. De ere formeget råhetens alster," som man vilde
sige paa Svensk.

d.IV,b.7,s.372      "Alls riktigt," bemærkede Svenskeren.
"Så har vi alltid hört
dem beskrifve, och det måste vi säga uppriktigt, att der finns en
obeskriflig råhet i det obetydliga vi tillfälligtvis har sett af honom."

   "Nei, da har vi i Welhaven en Digter, som leverer ægte Ju-
veelarbeide," sagde jeg bag Reolen uden at lee; thi jeg meente det.

   "Så har vi hört. Han skal være alls utmärkt."
   "Han skriver ikke meget; men det læses opigjen og opigjen
af Enhver, som gjør Fordring paa Dannelse. At læse Wergeland,
tillader ikke den gode Tone; ja man maa ikke engang nævne
hans Navn i godt Selskab uden at lægge "med Respekt at sige" til."

   "Det vore mycket; men alls tilpass. Hans politik måste vara
nog till at bannliusa hans namn af sällskapen. Dock syns han
omtykt af folket
."
   "Pøbel, Pøbelpak!" svarede jeg i en harmfuld Tone. "Troer
De ikke vi har Pøbel i Norge?"

   "
Vist tror vi det,"
sagde den ene Magister;
"men vi måste dock
medgifve, at i Wergelands dikt till Hjelm'en här forleden fanns
gullkorn för en bättre publik ibland."

   "Ja ibland," bemærkede jeg og førte dem saa hurtig til Døren,
at de ikke fik Tid at spørge om mit Navn, i hvilket Tilfælde jeg
vilde have været i en slem Knibe -- "ibland, Hrr. Magister; men
"rari nantes in gurgite vasto."

   "Javist --
rari nantes . .
ödmjukaste tjenare, ödmjukaste tjenare.
Men måste vi udbedja oss . . ."

   "Aa, ingen Aarsag, mine Herrer! Adjø! Adjø! Lykke paa Rei-
sen, mine Herrer!"

   Gudskelov! Døren var imellem mig og Magistrene!


   Da Magistrene boede hos en Onkel i Byen, er det højst rime-
ligt, at de til Middag allerede fik Mystifikationen opklaret; og
der er al Rimelighed for at dette er omtrent skeet som jeg got-
tede mig med i Indbildningen.

   "Nu, kjære Fættere," siger Onkelen, "hvor har I beseet jer i
Formiddag?"

   "På Universitetsbibliotheket, kära onkel, hvar vi kringvistes med
mycken artighet af en Amanuens."

   "Ja der er To. En har vel de vices."
d.IV,b.7,s.373      "Den, der förde oss om var en mycket storväxt karl med ögon-
glas."

   "Det var Wergeland."
   "Poeten väl icke enddå?"
   "Just ham. Vi have nok i den Ene . ."
   "Nå så adertonhundratusan! Vi ere blevne mystificerede, bror!"
   "Ja, bror, til fanders!"
CARL JOHAN.

   D
en Decemberaften i 1838, da Carl Johan (velsignet være
hans Minde!) gjorde sit sidste Indtog i Christiania og Alt jublede
medens han drog ind ad den pragtfuldt illuminerede Æreport,
stod der to Malkontenter i Nærheden af den. Den ene var en
Officeer, som i 1814 efter Foreningen havde søgt fremmed Krigs-
tjeneste, men som nu forgjæves stræbte at komme ind i den
norske Armee igjen! og den anden studse, tause, blege Mal-
kontent var mig -- mig, der elskede Carl Johan mere end No-
gensomhelst i den hele Folkemasse, og veeg ikke i Hengiven-
heds-Enthusiasme hverken for Brahe eller for Due. Moralske
tørre Regulariteter, Kvadrater og stivlinjede Triangler af Dyder
have aldrig kunnet vække mere end kold Agtelse hos mig. Og-
saa her kræves en Skjønhedslinje, der i sine frie Slyngninger
tager noget Jordisk med imellem det rent Himmelske. Den mo-
ralske Storhed maa være menneskelig, ellers forstaaes den ikke;
især naar den tillige er iført jordisk Storhed. Man bukker nok
for den og lægger Vers for dens Fødder; men den vinder hverken
Brahers eller Duers Hjerter, eller faaer begeistrede Vers som
mine. Jeg tør sige dette; thi jeg kan føre Vidner paa en In-
spiration endnu samme Aften til Carl Johans Forherligelse.
   Kilden til at blive begeistret for ham flød ogsaa bestandig i
mit Bryst, idet jeg elskede ham med et Barns altid friske Kjær-
lighed. Og besynderligt nok, han stod herligst og elskværdigst
for mig i Vredens Torden og Lynild. Jeg var saa vis paa at
Solskinnet vilde komme; ja hvad mig selv angaaer, da var det
bleven til en fix Idee, at Han aldrig kunde længe lukke sit gode
Øje for mig, fordi han sympathisk maatte føle hvor jeg elskede
Ham, selv medens jeg begik Handlinger, der maatte gjøre det
umuligt for Ham, at bevise mig nogen Naade.

d.IV,b.7,s.374      Carl Johan besad ogsaa siden mit tyvende Aar et Hengiven-
hedspant, som jeg tænkte virkede som en Amulet for mig. Det
var i 1828, da han havde udstedt sin strenge Kundgjørelse mod
17de Mai; min Fader var reist ind til Christiania; men inden vi
vidste Ordet af det, havde vi ham tilbage.

   "Jo! sagde han, Kongen fandt det medrette paafaldende, at
netop min Søn, Søn af en Mand, som han havde skjænket sin
fortrinlige Naade, var den mest Desperate mellem Studenterne
til at modsætte sig den kongelige Vilje betræffende den 17de Mai."

   Ligetil nu havde jeg altid i Carl Johan seet Republikaneren
fra den 18de Brumaire. Det gjorde mig ondt, om jeg skulde
maatte slaae en Streg over dette Fantasibilled; jeg svarede derfor
rask: "Ja naar Kongen bliver despotisk, modsætter jeg mig ham,
Jeg!"

   "Du, Dreng!" udbrød min Fader vred. "Henrik! Henrik!" sagde
min Moder og græd.

   Jeg ilede paa mit Værelse og to Minutter efter stod jeg for
min Fader med følgende fiirkantede franske Linjer, stilede til
Kongen og med mit Navns Underskrift:           "Je n'ai que mon esprit & ma vie;
mais ils n'appartiennent à moi:
ils appartiennent à mon Roi,
qui est l'ami de ma patrie."

1

   Da min Fader igjen kom ind til Kongen, tog Denne ham hen
paa en Sofa og spurgte: "Nu! Deres Søn?"

   "Et Svar paa Vers og paa Fransk, Sire."
   "Det beholder jeg," sagde Carl Johan leende, og stak Papiret
i sin Portefeuille med nye Naadetilsagn.

   Næste Aar var 1829 -- bedrøvelig 17de Mais-Ihukommelse --
men da jeg i 1830 havde en Audients i Stockholm lyste den
hjerteligste Velvilje ud af Kongens Aasyn. Jeg var ogsaa sær-
deles vel tilmode, da jeg havde moret mig ganske udmærket i
Forgemakket. Hvem skulde jeg nemlig opdage der uden en, som
man sagde, formedelst sin Bøjelighed under en af de sidste svenske
d.IV,b.7,s.375   Statholdere, fremtrukken Officeer. Jeg mærkede snart, at han
ønskede ganske at undgaae en saa kompromitteret Landsmand
som jeg, og naturligviis tiltalede og begegnede jeg ham da som
en meget god Bekjendt. Hans vexlende Kulør, de urolige Been,
de pillende Fingre røbede i hvilken Kval han befandt sig.
   Svenskerne, som udgjorde Resten af de Audientssøgendes
Halvkreds, gottede sig; men Ingen mere end den opvartende
Kammerherre. Forat give Landsmanden lidt Pusterum, gjorde
Kammerherren mig opmærksom paa et Alpemaleri, hvor Vege-
tationen gik høit opmod Sneen. "Men min Landsmand der,
Hr. Greve," bemærkede jeg, "har i det Savoyiske kunnet spise
Apelsiner og see de sneedækte Alper. Ikke sandt, Hrr. Major?"

   Han nikkede og drejede sig fra.
   "De skal for Hs. Mts. Øine, Hrr. Major?"
   Han nikkede og drejede sig til.
   "Det er nok, i vore velsignede Fredsaar, den eneste Ild, Hrr.
Majoren kommer i . . ."

   "Hrr. Wergeland, behag at træde ind . . ." anmeldte Kammer-
herren, og saaledes begav det sig da, at jeg første Gang kom
Carl Johan for Øine med et næsten leende Ansigt.

   Ikke et Ord om det Passerede eller om at jeg strax den første
Dag havde opsøgt Datids Oppositionsmænd -- Noget, som strax
var bleven Kongen berettet og havde ladet ham yttre, at jeg
maatte være en besynderlig Person, som aabenlyst søgte Om-
gang med hans Fiender, skjøndt jeg nok egentlig vilde besøge
ham. Carl Johan tiltalte mig længe og med et Udtryk af Fader-
lighed, som jeg aldrig kan glemme, og han gjentog sine naadige
Tilsagn, dersom jeg opførte mig "sage". Men naar har jeg gjort
det? Aldrig at slutte af disse Skizzer og Bekjendelser; og her
maa jeg lægge den Bekjendelse til, at min Fader havde stor
Ret, da han skrev paa Titelbladet af en af mine Farcer: "De
sidste Kloge, Farce af den allersidstkloge, H. W."

   Min Optræden 17de Mai 1833 var en temmelig djærv Demon-
stration og jeg blev den Gamle. Alligevel modtog Carl Johan
mig paa det Huldrigste i 1835, ja endog strax ved Indtrædelsen
med et Udraab af Velbehag med mit Ydre. Jeg beklagede mig
over, at Departementet ikke vilde ansætte mig. "Da jeg var 20
Aar," sagde jeg, idet jeg tog "Skabelsen, Mennesket og Messias"
frem af Hatten, "skrev jeg dette Værk til Religionens Forher-
d.IV,b.7,s.376   ligelse; nu er jeg 6 Aars brødløs Kandidat." Hs. Majestæt syntes
forbauset over Voluminet og lod spørge, om der var noget Kald,
jeg for Tiden ønskede. Nu et Navn af de flere, som vare ledige;
men idetsted svarer jeg Daare: "Ikke det; jeg udbeder mig kun
at komme i retfærdig Betragtning."
   Jeg erindrer ellers at følgende Repliker faldt imellem Hs. Mt.
og mig paa Fransk. Hs. Mt. udlod sig smigrende om mine Aands-
evner, hvortil jeg bemærkede, at de ikke syntes at være mig til
Anbefaling; "dog er det ikke min største Feil, at jeg har et
Hoved, men at jeg har et Hjerte." Smilende svarede Kongen:
"Jeg vil troe det; men Fornuften maa lede Hjertet." "Ikke al-
tid Sire!"

   "Sandt, sandt, Monsieur Wergeland, ingen stor Handling uden
Lidenskab!"

   Siden saae jeg ikke Carl Johan Ansigt til Ansigt; men dybere
staaer ikke hans majestætiske, livlige, milde Ansigtstræk indgravet
i hans Medaljer end i mit Hjerte. Mellem da og til Indtogsaf-
tenen vare tre Aar henrundne, hvori jeg havde været endnu
mindre "sage" end nogensinde før. Stockholmsfarere vare skrevne
og opførte uden Skaansel, Jeg havde været i Statsborgerpølen,
skrevet rasende Flyveblade ved Storthingets Opløsning og Rigs-
retten, og i Slotskirken paa Akershuus havde jeg bedet for Carl
den 3die Johan, bevæget dertil af en øieblikkelig Indskydelse,
da jeg rundtom saae saamange Medlemmer af Storthinget, hvor
dette Navntal just i de Dage var bleven erklæret for det rigtige.
Man søgte ædelmodig at skjule dette for Carl Johan; men gjen-
nem svensk Tunge fik han det Passerede at vide, og i sin første
Vrede skal han endog villet have mig tiltalt for Majestætsfor-
brydelse.

   Det er umuligt, at Carl Johan nu kunde bære over med mig
mere -- Jeg tør ikke engang søge om Audienz -- hans Ankomst
vil være frugtesløs for mig -- og nu da jeg er forlovet og søger
det mindste Kapellani! -- Ha, at jeg ikke sidste Gang nævnte
et af de ledige Embeder, da havde jeg havt det! -- Men saa
havde jeg ikke kjendt min Kjæreste? -- Lad saa om det var
Bispestolen i Akershuus stryge! -- Men ak, nu ere vi ulykkelige
begge To, og Skylden er min, min! Selv har jeg forspildt Til-
sagnene, selv har jeg betaget Verspantet paa min Enthusiasme
al dets tildrømte Amuletkraft.

d.IV,b.7,s.377      Med saadanne Tanker stod jeg taus ved den illuminerede Ære-
port, da min Helt sidste Gang rullede ind i sin norske Hoved-
stad og kan jeg vel saaledes kaldes en Malkontent baade med
mig Selv og med Anstalterne eller rettere sagt med hele Verden.

   "Fanden maatte staae her længer!" brummede den anden Mal-
kontent. "Det siger jeg med," svarede jeg, og saa bar det af-
sted med Os. Vi frøs og vare vaade af Sludveiret, og uden
videre Aftale toge vi til Hotel du Nord, hvor Officeren søgte
Ovnen indtil jeg havde brudt Tausheden med Rekvisitionen af
to Glas Toddy.

   Jeg havde kastet mig i Sofahjørnet med Haanden over Øinene.
   "Hr. Wergeland -- sagde Værten med en let Berørelse -- Tod-
dyen er færdig." Jeg svarede ikke.

   "Hr. W. er vist syg," hviskede en af Stuepigerne. "Der staaer
Kamferdraaber i Skabet."

   Officeren blev utaalmodig. Han udbragte "paa en lykkelig
Aften for os begge!" Jeg svarede ikke. Han vilde flytte sig ved
Siden af mig i Sofaen; men temmelig studs bad jeg ham beholde
sin Plads. Jeg var nemlig i den Tro, at min gode Genius sad
ved min Side og hviskede mig ind de digterske Inspirationer,
der havde betaget mig.

   Thi saa var det. Digtet "Kongens Ankomst" var allerede
blevet til.

   Jeg reciterede det paastedet i den første raa Tankeform, og
nu sagde jeg til Krigsmanden, at Pladsen i Sofaen var ledig og
besvarede hans Skaal "paa en lykkelig Aften for os Begge" med
et dygtigt Drag.

   Den blev det for mig; thi dette Digt, der brændte af Enthusi-
asme uden at ryge af Smiger, lod Carl Johans Øine søge mig,
medens jeg syntes at maatte undgaae det. Han saae jeg havde
det gamle Hjerte for ham, og fra det Øjeblik, han havde ladet
sig Digtet forelæse, skjænkede han mig sin Huldrighed for be-
standig. Jeg blev endog underrettet om, at jeg skulde faae mit
Kapellani . . .

   . . . Kapellani og Bryllup! Jeg svimler! En Flaske Champagne
gjør mig ikke saa beruset.

   "Hvad feiler dig?" spurgte man mig.
   "Feiler mig? Jeg faaer mit Kapellani . . O nu skal jeg og Vesle-
brunen leve godt!"

d.IV,b.7,s.378      "Men det er jo det usleste i hele Landet," bemærkede man.
   "Ei Snak! Halvandethundrede Daler; men saa de deilige grønne
Bakker, hvor vi træffe Christiania-Vegetationen igjen blandet
med den subalpinske, altsaa deilige duftende Blomster, og saa
Træerne udenfor, og at kunne holde Heste, Kjør og Faar der-
efter og saa at kunne spise sin egen landlige Kost. Den, som
klager herover fortjener Intet.

   Og skal jeg sige dig," hviskede jeg, "Kapellaniet er rakt mig
fra Himlen, det er et Slags Honorar fra Carl Johan for Digtet
"Kongens Ankomst," og Digtet kom fraoven."

   "Amalie" -- jublede jeg min Forlovede imøde -- "Nordens
baade Nordstjerne og Karlsvogn bestraale os. Jeg faaer Nanne-
stad Kapellani! . . Men sig, veed Du, om der skal være Møbel-
auktion i denne Uge? Vi maa tænke paa Sligt nu."

   Velsignelser over den ædle Konge stege op fra et uskyldigt
Hjerte trykket til mit.

   "Det kommer af, at Carl Johan har Sands for Poesi," bemær-
kede jeg stolt.

   "Nei af at han er saa god," sagde min Brud.
   "Ve mig om jeg negtede det, udtalte jeg med Høitidelighed.
Gud ham velsigne!"

   "Amen!" hviskede det ved mit Bryst.
KAPELLANIET FORVANDLES TIL EN VAKKER
RØD SKY.

   S
om buden Gjæst havde jeg tilbragt en Aftenstund Vinteren
1839 hos en tydsk Maler. De andre Par Gjæster var ogsaa
Tydskere og Artister; den Ene af dem, en preussisk Landwehrs-
officeer af et martialsk Udseende. Da jeg brød op, vilde de
Alle endelig følge mig over Isen til min lille Hytte i Grønlien;
og da jeg ikke kunde blive deres Artighed kvit og følte, at jeg
maatte have noget at byde dem derfor ved Hjemkomsten, for-
synede jeg mig forud med to Flasker Punschextrakt hos en ved
Siden boende Destillatør.
   Ulykkeligviis erindrer jeg, idet vi passere det saakaldte Palæ,
hvor Hs. Mt. Kongen boede, at jeg havde bestemt lovet den vagt-
havende Officeer at besøge ham i den saakaldte Kongevagt.
d.IV,b.7,s.379   Klokken var halv Ti; men jeg foreslaaer mit Følge en Afstikker
derind paa nogle Minutter.
   Med de, af Latter halvkvalte, Ord "Giv dig, Officeer! Vagten
er tourneret," aabner jeg Døren til Officeersvagten, hvor der alt
var mørkt.

   "Aa, Fanden er det dig? Velkommen! Stue-Gefreider, Lys og
varmt Vand!"

   For at komme gesvindt til det, blev min ene Extraktflaske
sat i Brug; En af Tydskerne havde en Guitar med, og inden vi
vidste af det sad vi i god Mag i den varme Vagtstue ved en
rygende Bolle med Strengeleeg og dampende Piber. Det kunde
have varet et Kvarteer, da Pladsmajorens Ansigt, midtunder en
preussisk Bravoursang og Røg og Damp, viser sig i Døren lige-
overfor mig, som præsiderede i Sofaen. I min Sag med Kaval-
leriet havde han været mig ivrigen imod, og jeg havde givet
ham det igjen i et Selskab i forrige Aar, saa jeg ahnede Ulykke,
ja jeg syntes at læse den i de Øine, han satte paa mig. Efterat
have havt en Samtale med Lieutnanten, hvorunder Denne skal
have forløbet sig mod Subordinationen, befalede Majoren os at
fortrække; og det gjorde vi da under klingende Spil -- da vi
vare komne paa Isen.

   Dagen efter fik jeg at vide af min Patron, at der paa Grund
af den Historie i Kongevagten ikke kunde blive Noget af med
Kapellaniet. Pladsmajoren havde sporenstregs meldt det der
Passerede til General W; General W. havde igjen sporenstregs
endnu samme Aften forebragt Hs. Majestæt det; og Hs. Mt. havde
især fundet Mishag i, at Udlændinger havde tilladt sig saadanne
Friheder i Høistsammes Bolig og til en saa upassende Tid. En
Allerhelvedes Krigsretssag for Insubordination blev anlagt mod
Lieutenanten, og man satte ham ogsaa hele tre Maaneder paa
Frederikssteen. Min Sindsstemning kan jeg ikke skildre. Jeg
var ganske sløv af Sorg.

   "Hvad feiler dig dog i disse Dage, Henrik?" spurgte min Kjæ-
reste mig da vi Søndagen efter spadserede paa Isen.

   Nu maatte Hemmeligheden frem.
   "Amalie!" sagde jeg. "Jeg faaer ikke Kapellaniet; kanske al-
drig noget. Men se der disse deilige røde Skyer, hvor Solen nu
gaaer ned, der er mit Sognekald! Den glimrende enkelte Straale
der er Spiret paa den Kirke, jeg faaer!"

d.IV,b.7,s.380      Nu græd hun; mit Øje funklede.
   Hun fik den smukke Scene endnu samme Aften saaledes be-
skreven:                 "Se hist, min Elskede, hist hvor Dagen
                 til Hvile lægger sig paa Skarlagen,
                       hvor Solen dalte
                 blandt Skyer gyldne og purpurmalte! . .
                       Se der i Vest
                 i hine svømmende skjønne Lande,
           først der, kan hænde, sit Vuggeløfte vil Skjæbnen sande:
                 at jeg, din Elsker, skal blive Præst.                 Den Straale hisset, i Luften jaget,
                 er Kirkespiret, hint Gyldne Taget!
                       Hiint Violette
                 derudenfor er en Blomsterslette.
                       De mørke Lag,
                 af Straaler brudte, er Lunde dunkle;
           hint Røde Hjemmet . . . . o se hvor Vindverne gyldne funkle!
                 Vi kunde være der end idag!                 Din Guitar vil paa sin Plads at hænge
                 du finde, Elskte, med Straalestrænge.
                       Og dine Blommer
                 i Vindvet hilse dig, naar du kommer.
                       Derudenfor
                 i Leg paa Engen sig himmelfødte
                       Smaaengle tumle,
           for hvem ei moderlig Smerte blødte.
                 . . Dit Hjerte føder -- o en er vor!                 Omkring os, Elskte, i glade Skygger
                 en salig Menighed boer og bygger,
                       hvor henrykt Folket
                 min Lære seer i dit Aasyn tolket.
                       Dit Klædebon
                 de kysse Alle med Sammenstimlen
           omkring dig, Hustru, naar hjem fra Kirken igjennem Vrimlen
                 vi vandre begge To Haand i Haand."

d.IV,b.7,s.381  
JEG BLIVER FÆDRENELANDSFORRÆDER.

   C
arl Johan blev sig selv liig. Dagen efter de røde Skyers
Aften melder min ædle Patron mig, at Hans Majestæt, i Mangel
af Kapellaniet, tilbød mig 200 Spd. af sin egen Kasse aarlig i to
Aar for det Første, hvorefter Hans Majestæt vilde tænke paa
at see mig ansat.
   Efter et Par Minutters Betænkningstid svarer jeg, at jeg med
Taknemmelighed vilde modtage Hans Majestæts naadige Tilbud,
dersom jeg maatte gjengjælde det med fritvalgte Arbeider for
Almuens Oplysning.

   Til denne Beslutning var jeg kommen under det Par Minutters
Taushed ved følgende Tanker: Det er en Ære for mig som For-
fatter at erholde et saadant Tegn paa min Konges Yndest -- Jeg
skylder den Pige, der har knyttet sin Skjebne til min, at modtage
Tilbudet -- Afslaaer jeg det, gaaer jeg ogsaa Glip af Haabet om
Ansættelse, og da er og mine Forældres Haab om noget Udbytte
af Bekostningerne paa min videnskabelige Bane spildt. -- Mod-
tager jeg det, slaaer jeg en Baut langt udenom alle de Skjær,
hvorpaa min Lykke ellers vil forlise: udenom mine mægtige
Fienders Indflydelse -- Jeg kan nu gifte mig, naar jeg lægger
Gratialet til Amanuensisgagen -- Jeg staaer alt i Gjeld for Møbler,
der antyde noget Saadant, saasom en Dobbeltseng -- kort! det
vil være uforsvarligt og taabeligt af mig, om jeg ikke modtager.

   Altsaa svarede jeg som jeg svarte, og fik Dagen efter Medde-
lelse om at Hans Majestæt med Tilfredshed havde hørt mit Svar.

   Men nu var jeg Landsforræder og havde solgt mig. Jeg ved-
blev at skrive i uforandret Aand; jeg skrev Aar ud og Aar ind
for Almuen. Man roste det; men -- solgt var jeg, Forræder var
jeg. De Nærmeste af mine Venner vare de Første, som vendte
mig Ryggen. Engang har en Anonymus spyttet efter mig udaf
et Vindu; en anden Gang har En mumlet Noget, som bestemt
skulde være "Forræder" idet Vi krydsedes paa et Hjørne.

   Aviserne brød Staven over "Hofpensionisten" og En af hine
Nærmeste af mine Venner, ja den Allernærmeste, angreb mig i
Trefjerding-Aar regelmæssig en Gang om Ugen paa det grusomste
i et Blad, han udgav.

   Jeg følte det nok. Men lykkeligviis havde jeg taget Bolig paa
et afsondret Sted, hvor der var en smuk Have med herlig Udsigt
d.IV,b.7,s.382   og en trærig Kirkegaard ligeoverfor. Hvem kunde der andet end
være rolig, naar Hjertet var det? Og saa røgte jeg jo Tobak,
og kunde fra min Udsigt blæse de store Røgskyer udover Byen?
Den var bleven mig forhadt siden jeg daglig blev spurgt paa dens
Gader, om jeg havde læst sidste Nummer af ovenomtalte Blad,
eller blev underrettet paa det første Gadehjørne af en tjenst-
færdig trobleven Ven af lavere Rang paa min Venneliste, om at
Morgenbladet og den Constitutionelle vare begge To ude idag
mod mig. Den første af disse Blades Redaktører udspredte endog
om mig, at jeg var Spion, og negtede Alt fra mig undtagen Poesi
Plads i Bladet. Jeg sendte da Poesierne til den Constitutionelle,
eftersom de faldt, for dog at skaffe dem et Opbevaringssted, og
for dog af og til at vise Folket, at min Sjel var frisk under Hud-
fletningerne. Men Redaktøren bekjendtgjør, at hverken Prosa
eller Poesi af mig faaer Plads i hans Blad; og saaledes havde
jeg da ogsaa faaet en Knebel paa, saa man i Provindsaviserne
begyndte at spørge efter mig. Men hvad gjorde det, da jeg
havde min Have, min Pibe og om Aftenen min Gravlund?
   I Haven skrev jeg "Blomsterstykket" medens Forfølgelserne
rasede som værst; med Piben røgte jeg en Farce til, som idet-
mindste bragte Latteren paa min Side, og paa Kirkegaarden fik
jeg Trøst af min Gud.

SAA NÆR VAR DET.

   H
ans Majestæt Kong Carl Johan havde naadigst besluttet at
udnævne mig til Bureauchef og Rigsarkivar; en Anonym, som
nu af Hjertet under mig Posten, vilde at jeg skulde blive hvad
jeg var; og saa var det paa et hængende Haar blevet.
   Paa en Café otte Dage før jeg dog blev Bureauchef, blev jeg
en Aften saaledes overdynget med fordetmeste fugtige forlods
Gratulationer, at jeg blev ør i Hovedet. Jeg tog mig en fast
Plads; men da jeg vel saae mig om, vare Vennerne og Gratulan-
terne borte, og jeg omringet af en Sværm modbydelige Ansigter,
der syntes at gotte sig over min illuminerede Pande. Alligevel
vil jeg troe, at jeg har størst Skyld i det Mundhuggeri, som nu
begyndte; thi jeg var ærgerlig og havde min Tunge fuld af Spy-
digheder længe før den blev sluppet løs.

d.IV,b.7,s.383      Striden indskrænkede sig dog til mig og en Person, som vist
i 15 Aar havde gjort mig alt det Onde, som han havde kunnet,
indtil det stak en Landsmand af ham at blande sig deri paa en
uforskammet, næsten truende Maneer.

   "Min Herre!" siger jeg, idet jeg reiser mig op ligefor Skrællingen
-- "dersom mine Buxer var istykker, vilde jeg anmode Dem om
at sye dem sammen igjen."

   Virkningen var et Raseri; men et som vendte sig indvendig.
Hans Læber skjalv, en blaalig Farve udbredte sig over Ansigtet,
Sveden brød frem paa Panden.

   "Kom lad os gaae!" mumlede han til
min
Mand. "Vi ville
ikke længer være udsatte for Grovheder af denne Person, Kom!
kom!" Og med et krampagtigt Haandtag trak han Landsmanden
afsted.

   Hans Sønderknuselse er let begribelig, naar man hører, at
Personen, som her gav en ret anseelig Spekulantrolle, var egentlig
en kjøbenhavnsk Skræddersvend. Og tænk han bar Guldbriller
paa den Næse, han stak saa ubetænksomt frem for at faae den
knebet.

   Men nu Følgerne for mig! Først et infamt Avertissement, og
dernæst med første Post til Stockholm en Skrivelse, hvis Forfatter
eller Forfattere jeg ikke kjender, men som var af det Indhold,
at jeg veed, at om den var kommen før Udnævnelsen til Bureau-
chef allerede var udfærdiget, var der intet blevet af denne.

   Carl Johan havde en jomfruelig Afsky for sædelige og konven-
tionelle Udskejelser.

   Men -- Udnævnelsen og Skrivelsen krydsede hinanden paa-
vejen! Ja saa nær var det!   Den, der allerførst overbragte mig med tusinde Lykønskninger
det virkelige Budskab, var ligeledes en dansk Person, som jeg
har gode Grunde for at antage var vel underrettet om hiin Skri-
velses Indhold. For der var ganske bestemt Fleer om den, end-
skjøndt den udfærdigedes af Hr. Anonymus. Der var nemlig hvad
man kalder formegen Mudder i Leiren (dengang havde Troppen
virkelig en Leir) og man stak for øjensynlig Hovederne sammen
til at Formeningen om et Slags Komplot ikke skulde vinde Rime-
lighed.

d.IV,b.7,s.384      Og saa nær var det! Men vil Gud ikke tilgive denne Mali-
ciøskhed, saa vil jeg.

JEG DØER.

   D
er skal et Underværk til, om ikke Overskriften sandes, inden
denne Bog seer Dagsens Lys; men jeg mener med det "Jeg,"
som døer, det gale Jeg, man i det Foregaaende har lært at
kjende. Ja det er vist, det er allerede væk. En i streng Ild
udbrændt Levning ligger tilbage; -- der skal snart dømmes af
hvad Gehalt.
   Den strengeste Dom, Mennesker kunne fælde over et Med-
menneske, den at han har solgt sin Sjel, har man taget tilbage.
Man har opdaget den blodige Pande, jeg har faaet ved at følge
Principet "beint fram," og svalet den med Laurer og Blommer.
Man taaler uden Mistanke, at den nærværende Konge og Dron-
ning har overøst mig med Naadesbevisninger. Selv Vennerne,
der forhen vendte mig Ryggen, have nu forstaaet hiin Blodskrift.

   De ville for Eftertiden ligesaa høit og dyrt forsikkre -- hvad
Alle ere overbeviste om -- at jeg var en ærlig Sjel, som de før
forsikkrede -- hvad Ingen følte sig overbeviist om -- at jeg var
en Forræder. Og til hver Landsmand, som giver mig den Lov,
siger jeg et oprigtigt og kjærligt

  
Tak for mig!

ET FRÆNOLOGISKT FOREDRAG.

   E
fter en Snees Aar hænder det ganske Almindelige ved en
Sidesti paa Byens Kirkegaard, at et Dødningehoved kastes et
Par Spadserende mellem Benene. Den Ene sparker naturligviis
forbittret til det; men den anden standser det ved at sætte Stok-
ken i Nakkehullet og saa at hæve det op.
   "Naa, hvilket cranium!" udbrød han (Han var Mediciner kunde
man høre paa det unødvendige latinske Ord) "Bule paa Bule!
De stridigste Organer i chaotisk stivnet Forvirring! Hvad vil du
have for det cranium, du kastede op, Graver?"

   "Geranium? Jeg kastet op en Geranium?" lyder det fra Dybet.
"Fruentimmeret, som satte den herud hvert Foraar, er vist dødt;
d.IV,b.7,s.385   her skal en ny en ind, og saa tænker jeg da Geranien kan være
min Sportel."
   Da han endelig fatter Meningen, bliver man enig om 1/4 Skilling
til en Halvpægl Brændeviin -- saa lavt er Brændevinet nu sjunket.

   At her kun kan menes Flensborgerbrændeviin, vil ellers blive
klart af det Følgende.

   Paa Vejen hjem hverver Medicineren et helt Auditorium til at
holde et frænologisk Foredrag over Dødningskallen. Men min
Aand følger dennegang med mit Hoved, og just som Medicineren
har faaet det paa Bordet og skal begynde sit Foredrag, begynder
jeg mit. Jeg kan ikke sige, at Dhrr. bleve meget bange; thi Op-
lysningen var steget overordentlig i de sidste Snees Aar. Imid-
lertid fik jeg dog Ordet.

   "Maa jeg spørge Mhrr. om Nogen af dem har læst Henrik
Wergelands Hasselnødder eller Bekjendelser og Livsskizzer?"

   "Hvad Pokker er det for en Bog?" brød man i Mundene paa
hinanden paa ganske godt Dansk.

   En mener, at den maatte høre til de forældede Bøger, der ud-
kom i Christiania før det, efter Skandinavismens Indførelse, blev
forbudt at trykke Bøger andetsteds end i Kjøbenhavn; men Fræ-
nologen gav Haab om at have Bogen paa Loftet mellem sin salig
Faders Bøger. Thi i de sidste Aar før hint Forbud bestod den
norske Boghandel i at sælge en masse, og "naar min Fader, sagde
Frænologen, fik 90 pct. Rabat plejede han at kjøbe. Han havde
tabt svært paa de Spekulationer; dog erindrer jeg, at han engang
sagde, at han dog ikke havde mærket nogen Aftagen i Afsæt-
ningen af et andet Forbud af det nye Gouvernement mod at lade
Bøger, der vare trykte i Norge i den gamle Tid, sælges i Danmark
-- noget som Skandinavismens Formaal, Civilisationen krævede."

   "Jeg er bemeldte Skrifts Forfatter," sagde jeg; og ønsker meget
at have det vedhaanden.

   Det skede omsider efter en Pause, hvorunder Studenterne drak
Øl og røgte Tobak, som i vore Dage, men uden at byde mig
hverken det Ene eller det Andet, skjøndt jeg troer nok at jeg
havde taget en Pibe.

   Skizzerne bleve uddelte og jeg holdt da følgende Foredrag (op-
taget i Datids medecinske Ugeskrift):

   "Mhrr.! disse Buler i min Pande har man i sin Tid holdt for
Digterorganer og afmodelleret dem paa det nøiagtigste, saasnart
1  tilbake

                       
          Min Geist og mit Liv besidder jeg blot;
          Ejer jeg kaldes ei kan:
          de Begge tilhøre min Drot,
          den Ven af mit Fædreneland.
FORRIGE
NESTE