HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 7. BIND: 1844 - 1845FÆLLESBOLIGER FOR ARBEIDSKLASSEN.

   Naar Rigdommen bliver kjærlig, bliver Fattigdommen lykkelig
og ærlig. Ikke før? Da kan man komme til at bie længe efter
de gode Følger for Fattigdommen; thi Rigdommen synes i samme
Grad at have sine Øjne lukte for Fattigdommen, som denne er
den vedhængig. De store Arbeidsherrers Ligegyldighed for hvor-
ledes deres Arbeidsstok har det i det Hjemlige er i Almindelig-
hed utilgivelig stor. Og dog vilde der intet Middel være saa
gjennemgribende med Hensyn til Arbeidsklassens sædelige For-
bedring, som at skaffe den reenlige og sunde Boliger, og ingen
Spekulation bringe bedre, endog kontante, Renter end om de
Formuende anlagde saadanne.

   Intet bidrager mere til Elendigheden og Fordærvelsen end den
slette og overordentlig kostbare Maade, hvorpaa nu den Fattige
boer. Man kige ind i Enerhougens, Ruseløkbakkens og flere af
disse Hyttebyer og man vil forfærdes over Smudsigheden, over
Mængden, der kryber sammen og over den Uge-Huusleje de
Stakler maa betale. Som oftest er det selv en Mand af Arbeids-
klassen, en Høker eller deslige, som ejer disse Huse, og de ud-
stykkes i Familjeleiligheder indtil det ganske Utilladelige, saa
Sundhedspolitiet burde lægge sig imellem. En Familie, som for
et Værelse til sig og sine Børn maa betale indtil 4 a 5 Mark
om Ugen, søger at indvinde dette igjen ved at tage løse Folk
ind, som da maa betale overordentligt for sin Krog. Skjøgerne
tinge sig saaledes ind enten paa det af Forældre og Børn be-
satte Værelse eller paa et tilhørende Kot, og den Leje disse maa
d.IV,b.7,s.83   betale skal være ganske overordentlig, saa de anspores til den
mest anstrængte Iver i Haandteringen for at kunne klare sig.
Først naturligviis Huuslejen, siden til Mad og Klæder. Hvorledes
alt Politiopsyn vanskeliggjøres ved denne Sammenstuvning, er
klart. Men dersom nu disse fæle Hytter opkjøbtes og nye ba-
rakkelignende anlagdes paa deres Tomter, hvori Familierne kunde
faae hver sin Bekvemmelighed for en rimelig Penge, og hvor
Reenlighed og Orden blev tilseet af Visse, som dermed havde
Opsyn paa Ejernes Vegne -- hvilke ubeskrivelige Følger for Sæ-
delighed og Velvære vilde deraf ikke flyde? De ere af den Vig-
tighed, at man ikke engang tør lægge paa Vægtskaalen som nogen
Bevæggrund det meget Synet Stødende, hvormed ovennævnte
Kuler nu ere opfyldte. Rækker af smukt malede Huse med klare
Vinduer og reenlige Beboere vilde da vise sig og ligemeget vinde
Øjets som Følelsens Behag.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE