HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 7. BIND: 1844 - 1845


Nr. 23 & 24, 20de Decbr. 1844.

Ejah! Du lider ei Nød,
har Du Tilfredshed til Salt og Brød.

MENNESKELIGHED PAA JAGT.

   V
ort Folk driver saa meget paa Jægeri, at det er forunderligt,
at der ikke forlængst er fremkommet flere Love til at beskytte
denne Drivt eller dog private Overeenskomster bygdelagsviis til
at værne om den med nogen Klogskab, Huusholdning og --
Menneskelighed. Mod denne sidste begaaer mangen ellers ikke
haardhjertet Karl i Ubetænksomhed mangen Grusomhed, der
synes at vise, at han ikke er det samme Menneske naar han
kommer i Skogen med Børsen paa Nakken. At benytte sig af
Storfuglenes Elskovsleeg er allerede haardt nok; men ganske
afskyelig, uklog og ødelæggende er det Jagtkneb, at man lokker
Hønen til sig af Redet, hvorefter da Ungerne døe i Redet, om
man skyder den.
   Jeg vil derfor meddele et modsat Træk af en ung amerikansk
Jæger af dem, der streife om paa Jagt paa de uhyre Strækninger
i det vestlige Nordamerika, hvorhen man begynder at friste
stakkels norske Almuesmænd at drage med alt deres.

   "Rundt Vagtilden -- fortæller Reisebeskriveren -- stred man
om Værdet ved en List, hvoraf man undertiden betjener sig paa
Raadyr-Jagt. Den bestaaer i, at man med et lidet Instrument
efterligner Ungens Røst, og saa lokker Moderen paa Skud. Det
arme bedragne Dyr kommer undertiden i Angesten tæt indpaa
Jægeren. "Jeg lokkede engang et Dyr," fortalte en ung Jæger,
"og det kom mig nær paa tyve Skridt, saa jeg kunde tage præg-
d.IV,b.7,s.82   tigt Maal. Tre Gange lagde jeg min Rifle an; men havde ikke
Hjerte til at trykke løs. Jeg tænkte paa min Moder og paa hvor
bange hun altid var for mig
, da jeg var Liden; og for at gjøre
en Ende paa Tingen, skreg jeg Halloh, saa Dyret snart var langt
borte." "Du gjorde ret," brummede en gammel Jæger i Kredsen.
"Jeg for min Deel har aldrig kunnet bringe det over mig, at
lokke Raadyr eller andre Dyr; og jeg har været ilag med Jægere,
der havde Raa-Pibe hos sig, men som jeg fik til at kaste den
væk. Det er et Skurkekneb, at drage saadan Nytte af en Mo-
ders Kjærlighed til sin Unge."

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE